מידע כספי לשנת 2009

ח' בניסן, תש"ע, 23 במרץ, 2010

נתונים עיקריים לשנת 2009 

הרווח הנקי ברבעון הרביעי בנטרול הפרשה
חד-פעמית לתוכנית פרישה מרצון*: 186 מיליון ₪
לעומת 96 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של כ-93.8%
 
התשואה להון: 11.9%
 
הרווח הנקי השנתי בנטרול הפרשה
חד-פעמית לתוכנית פרישה מרצון: 648 מיליון ₪
לעומת 602 מיליון ₪ בשנת 2008
גידול של 7.6%
 
התשואה להון: 10.4%
 
הרווח הנקי ברבעון הרביעי: 114 מיליון ₪
גידול של כ-18.8% ביחס לרבעון המקביל אשתקד
המשקף תשואה להון של 7.2%
 
הרווח הנקי ב-2009: 530 מיליון ₪
קיטון של כ-12.0% בהשוואה ל-2008
המשקף תשואה להון של 8.5%
 
יחס הון לרכיבי סיכון: 12.57%, הון ראשוני: 7.07%
יחס הון לרכיבי סיכון, במונחי באזל 2: 14.25%, הון ראשוני: 8.01%

* ההפרשה בגין תוכנית הפרישה מרצון בסך כולל של 170 מיליון ₪
(118 מיליון ₪ לאחר מס) התבצעה במחצית השנייה של 2009

לפרטים נוספים - דובר הבנק: 03-7559227  
 

מידע מפורט  

 

לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

לדיווחים והודעות קודמים