מידע כספי לרבעון ראשון 2011

כ"ו באייר, תשע"א, 30 במאי, 2011

נתונים עיקריים לרבעון ראשון, 2011 

הרווח הנקי ברבעון הראשון : 241 מיליון ₪
לעומת 172 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של 40.1%
 
התשואה על ההון העצמי: 14.5%
לעומת 10.8% בתקופה המקבילה אשתקד
ו-11.7% בשנת 2010 כולה
 
הרווח מפעילות מימון: 752 מיליון ₪
לעומת 630 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של 19.4%
 
ההכנסות מעמלות תפעוליות: 348 מיליון ₪
לעומת 329 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של כ-5.8%
 
האשראי לציבור לסוף הרבעון: 109,391 מיליון ₪
גידול של 12.7% בהשוואה ל-31.3.2010
 
פיקדונות הציבור לסוף הרבעון: 109,029 מיליון ₪
גידול של 12.8% בהשוואה ל-31.3.2010
 
יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון: 13.61%
 
לפרטים נוספים - דובר הבנק: 03-7559227   

 

מידע מפורט 

 
לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

לדיווחים והודעות קודמים