מידע כספי לרבעון ראשון 2012

ג' בסיון, תשע"ב, 24 במאי, 2012

נתונים עיקריים לרבעון ראשון - 2012 

הרווח הנקי ברבעון הראשון : 251 מיליון ₪
לעומת 238 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של 5.5%
 
יחס הון רובד 1 לרכיבי סיכון: 7.94%
לעומת 7.61% ברבעון המקביל אשתקד
 
התשואה על ההון העצמי: 13.6%
 
סך הכנסות המימון: 788 מיליון ₪
לעומת 721 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של 9.3%
 
האשראי לציבור לסוף הרבעון: 120,407 מיליון ₪
גידול של 10.1% בהשוואה ל-31.3.2011
 
פיקדונות הציבור לסוף הרבעון: 119,501 מיליון ₪
גידול של 9.6% בהשוואה ל-31.3.2011
 
לפרטים נוספים - דובר הבנק: 03-7559227
 

לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

לדיווחים והודעות קודמים