דו''חות כספיים לרבעון השני 2013

ט' באלול, תשע"ג, 15 באוגוסט, 2013

נתונים עיקריים לרבעון השני 2013 

ברבעון השני של 2013 בוצעה הפרשה חד-פעמית להפסדי אשראי בסך
191 מיליון ₪, כתוצאה מיישום הוראות בנק ישראל בנושא הלוואות לדיור.
להפרשה זו השפעה נקודתית על השורה התחתונה המדווחת לרבעון זה.


הכנסות המימון ברבעון השני: 921 מיליון ₪
לעומת 849 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של כ-8.5%
 
יחס היעילות: 54.8%  
 
הרווח הנקי ברבעון השני, לאחר ההפרשה הנ"ל: 245 מיליון ₪
לעומת 295 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
קיטון של 16.9%
 
התשואה על ההון העצמי ברבעון השני: 11.1%
 
הרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה: 525 מיליון ₪
לעומת 546 מיליון ₪ במחצית המקבילה אשתקד
קיטון של 3.8%
 
התשואה על ההון העצמי במחצית הראשונה: 11.9%

יחולק דיבידנד של 75 מיליון ₪

יחס הון רובד 1 לרכיבי סיכון (לאחר השפעת הדיבידנד): 8.74%

 

לפרטים נוספים - דובר הבנק 03-7559227  

מידע מפורט

לדיווחים והודעות קודמים