דו"ח פניות הציבור לשנת 2023

אנו במזרחי-טפחות מאמינים במתן שירות מקצועי, איכותי ואישי, ומעמידים את שיפורו המתמיד של השירות בראש סדר העדיפויות
י"ח באדר ב, תשפ"ד, 28 במרץ, 2024

פניות שהתקבלו וטופלו בין 1 בינואר ל-31 בדצמבר 2023*

סוג פנייה

טופלו

התקבלו

תלונה

4,981

4,623

בקשה

653

626

 

משך זמן לטיפול בפניות (בימים קלנדריים)

 

46 או יותר

31-45

16-30

01-15

מספר התלונות

707

2,262

1,179

833

שיעור מסך הפניות

14.2%

45.4%

23.7%

16.7%

 

נושאים

נושא

מספר התלונות

שיעור מסך הפניות

אשראי לדיור

790

16%

איכות השירות

713

14%

עובר ושב (כולל חח"ד)

695

14%

אשראי (לא לדיור)

678

14%

אמצעי תשלום

662

13%

פעילות נוספת של התאגיד

344

7%

פיקדונות וחסכונות

321

6%

מט"ח

123

2%

ניירות ערך

58

1%

מידע

51

1%

חשבון ללא  תנועה

4

0%

בנקאות פתוחה

2

0%

אחר (כולל מיזוג אגוד)

540

11%

 

ממצאים (מסקנות)

 

לא בסמכות היחידה

סיום טיפול ללא קביעת עמדה *

לא מוצדק

מוצדק

מספר התלונות

5

515

3,023

1,438

שיעור מסך הכל

0.1%

10.3%

60.7%

28.9%

 

* מקרים בהם לא נמצאו אסמכתאות מבוססות, או מקרים בהם לא קיימת משמעות לקביעת עמדה, לצורך מתן סעד ללקוח ופתרון הבעיה.

 

  • מידע משלים אודות הטיפול בתלונות הציבור מופיע בסקירת פניות הציבור של הפיקוח על הבנקים. 

 

לדיווחים והודעות קודמים