דו"ח פניות הציבור לשנת 2018

אנו במזרחי-טפחות מאמינים במתן שירות מקצועי, איכותי ואישי ומעמידים את שיפורו המתמיד של השירות בראש סדר העדיפויות.
כ"ו בשבט, תשע"ט, 01 בפברואר, 2019

פניות שהתקבלו וטופלו בין 1 בינואר ל 31 בדצמבר 2018

סוג פנייה 

טופלו

התקבלו

תלונה  1916 1931
בקשה 606 608

 

משכי זמן (בימים קלנדריים)

 

46 או יותר

בין 31 ל 45

בין 16 ל 30

בין 15 ל 1

מספר התלונות - 515 515 1352
שיעור מסך התלונות - 27% 27% 70%

 

נושאי הפנייה

נושא 

מספר התלונות 

שיעור מסך הפניות

אמצעי תשלום 399 21%
אשראי לדיור 334 17%
איכות השירות 321 17%
עובר ושב 311 16%
אשראי (לא לדיור) 203 11%
פעילות נוספת של התאגיד 186 10%
פיקדונות וחסכונות 48 2%
מט"ח 38 2%
ניירות ערך  31 2%
מידע 26 1%
אחר 16 1%
חשבון ללא תנועה 3 0%

 

ממצאים

  לא בסמכות היחידה לא מוצדק מוצדק סיום טיפול ללא קביעת עמדה
סך הכול 9 1253 179 475
שיעור מסך הכול 1% 65% 9% 25%מידע משלים אודות הטיפול בתלונות הציבור מופיע בסקירת פניות הציבור של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל.  

לדיווחים והודעות קודמים