Generic placeholder image

מזרחי-טפחות חברה לנאמנות בע"מ

החברה לנאמנות של קבוצת מזרחי-טפחות היא מחברות הנאמנות המובילות בישראל. החברה מעמידה לרשותך מגוון שירותים בכל ענפי הנאמנות, תוך בניית עסקת נאמנות, לפי צרכיך

החברה בבעלות ובשליטה מלאה של בנק מזרחי טפחות בע"מ

יתרונות הקשר עם מוסד בנקאי:

 • אפשרות לשילוב שירותי הנאמנות בכלל שירותי הבנקאות
 • אפשרות ליצירת נאמנויות לטווחי זמן ארוכים במיוחד
 • בקרה ופיקוח קפדניים
 • ביטוח פעילות החברה לנאמנות במסגרת פוליסת הביטוח של קבוצת הבנק

מהי נאמנות?

נאמנות היא זיקה לנכס שעל-פיה חייב נאמן להחזיק או לפעול בו לטובת "נהנה" או למטרה אחרת
(סעיף 1 לחוק הנאמנות, התשל"ט - 1979).
מכשיר הנאמנות מאפשר העברת נכס לנאמן אשר יפעל בו לטובת יוצר הנאמנות או צד ג'.
הנאמן מתחייב להחזיק בנכס ולהשתמש בו על-פי תנאי הנאמנות הנקבעים בהסכם ו/או הוראות החוק ובהתאם למטרות הנאמנות.


שירותי החברה לנאמנות

נאמנות על-פי חוק

 • נאמנות לקרנות נאמנות - החברה מתמחה בכל הקשור לנאמנות לקרנות נאמנות. שירותינו בתחום כוללים: בקרה, ביקורת ופיקוח אחר הפעולות בנכסי קרן הנאמנות, בדיקה ואישור פרסומים למנהלי הקרנות, בדיקת תשקיפים ודו"חות כספיים ועוד, הכל בהתאם להוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994.
 • נאמנות לאגרות חוב (אג"ח) - החברה מספקת שירותי נאמנות מגוונים לאגרות חוב בהנפקות פרטיות וציבוריות בהתאם להוראות חוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968, החל משלב עריכת שטר הנאמנות והסדרת ההנפקה מול רשות ניירות ערך ועד לפירעונה המלא של כל סדרת אגרות החוב.
 • חסימת מניות - החברה מחזיקה מניות חסומות לצורך עמידת בעל עניין בחברות ציבוריות בדרישות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בעת הנפקה לציבור. החברה משחררת את המניות החסומות ישירות לחשבון היוצר/נהנה.
 • סוכנויות ביטוח - החברה משמשת כנאמן לחשבונות בנק עבור סוכנויות ביטוח בהתאם להוראות והכללים בחוזר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון בנושא "התקשרות גוף מוסדי עם בעל רישיון".

נאמנויות נוספות לפי דרישות הלקוח ובכפוף להוראות החוק והדין:

 • השלשה וביצוע הסכמים - "Escrow" או הפקדה - החברה לנאמנות משמשת כנאמן לליווי עסקאות מסחריות ופועלת בנכסים המופקדים אצלה בהתאם להוראות הסכם הנאמנות, תוך מעקב אחר ביצוע תנאי העסקה המסחרית.

אנו מקבלים להחזקה בנאמנות: כספים, ני"ע, פיקדונות, יפויי כוח, מסמכים ונכסים אחרים.

יצוין כי הנאמנות כפופה להוראות החוק החלות בישראל, וביצוע הנאמנות יהיה כפוף להסכם נאמנות שייחתם בין החברה לנאמנות לבין כל לקוח.


ערוצים ליצירת קשר ולפניות הציבור:

 • פנייה טלפונית: 03-5558877 בימים א' עד ה' משעה 10:00 עד שעה 16:00 למנכ"ל החברה יונתן רותם.
 • פנייה בפקס: 076-8625122
 • פנייה בדואר אלקטרוני: yonatan.rothem@umtb.co.il

פנייה באמצעות מכתב: לכתובת אבא הלל סילבר 13 לוד, 7129463

השירותים וערוצי הפנייה ללקוחות מזרחי-טפחות חברה לנאמנות