דירקטוריון מזרחי-טפחות אישר תוכנית אופציות

דירקטוריון מזרחי-טפחות אישר תוכנית אופציות לשנת 2013 למנהלים שאינם נושאי משרה בבנק
י"ט באייר, תשע"ג, 29 באפריל, 2013

דירקטוריון מזרחי-טפחות בראשות משה וידמן אישר היום תוכנית אופציות חדשה למנהלים בבנק, לשנת 2013. אוכלוסיית הזכאים לאופציות כוללת 330 מנהלים בבנק ובחברות-הבנות שלו, מדרג של מנהל סניף ומנהל מחלקה, שאינם נושאי משרה. המנכ"ל, חברי ההנהלה ושאר נושאי המשרה לא ייהנו מן התוכנית.
 
תנאי התוכנית החדשה ועקרונותיה דומים לאלה של תוכנית האופציות הקודמת, שהיתה תקפה בשנים 2012-2008, ובמסגרתה יוקצו עד כ-5.9 מיליון כתבי אופציה. שיעור הזכאות למימוש כתבי האופציה בתוכנית הנוכחית ייגזר מביצועי הבנק בשנת 2013 ומהתשואה להון שיציג בשנה זו. כזכור, במתאר נקבע, כי זכאות למלוא כתבי האופציה תחול רק כאשר הבנק יגיע לשיעור תשואה להון של 15 אחוז. מחיר המימוש נקבע על 36.6 ₪ - שער הנעילה של מניית הבנק ביום שקדם לאישור הדירקטוריון (ה-28 באפריל 2013). סכום ההוצאה המרבי שיירשם בדוחות הבנק בגין תוכנית זו יהיה כ-35 מיליון ₪.     
 
מנכ"ל הבנק אלי יונס אמר, כי התוכנית החדשה נועדה לגשר על פער לוחות הזמנים שנוצר בין תוכנית התגמול לסמנכ"לים ולנושאי המשרה המסתיימת ב-2013 ובין תוכנית האופציות למנהלים שאינם נושאי משרה, שהסתיימה ב-2012.
 
לדבריו, "אישור תוכנית האופציות החדשה למנהלים שאינם נושאי משרה, יתן מענה לסוגיית התגמול ההוני לאוכלוסיה זו בשנת 2013, עד לאישורה של מדיניות תגמול חדשה בבנק לשנים הבאות". יונס ציין, כי תוכנית תגמול ארוכת טווח, היוצרת זיקה הדוקה בין ביצועי הבנק ובין התגמול ממנו נהנים המנהלים, הוכיחה את עצמה באופן המיטבי והיא טובה לבנק וטובה למנהלים.
 
יצוין, כי ועדת התגמול של הדירקטוריון החלה לאחרונה לדון במדיניות התגמול החדשה של הבנק – כמתחייב מתיקון 20 לחוק החברות, והיא צפויה להביא את הצעתה לאישור מליאת הדירקטוריון, כבר בחודשים הקרובים.
 

לדיווחים והודעות קודמים