מידע כספי לשנת 2021

כ"ח באדר, תשפ"ב, 01 במרץ, 2022

הרווח הנקי בשנת 2021: 3,188 מיליון ₪
לעומת 1,610 מיליון ₪ בשנת 2020
גידול של 98.0%


התשואה על ההון ב-2021: 15.8%
בהשוואה ל-9.5% בשנת 2020


הכנסות המימון ללא בנק אגוד: 7,164 מיליון ₪
לעומת 5,806 מיליון ₪ בשנת 2020
גידול של 23.4%

יחס היעילות (Cost-Income Ratio):  54.0%


הרווח הנקי ברבעון הרביעי: 679 מיליון ₪
בהשוואה ל-506 מיליון ₪ ברבעון המקביל
עלייה של 34.2%


יחולק דיבידנד של 271.6 מיליון ₪
40% מרווחי הרבעון הרביעי של 2021


שיא ברווחי הבנק על רקע המשך הצמיחה בפעילות לצד תרומת אגוד וקיטון בהפרשות להפסדי אשראי


התוצאות לשנת 2021 ובראשן רווח נקי של 3,188 מיליון ₪, המשקף תשואה להון של 15.8% מהוות שיא חסר תקדים למזרחי-טפחות, שהושג הודות לשילוב של מספר גורמים מרכזיים:
המשך הצמיחה בפעילות הבנק – בשנת 2021 רשם הבנק גידול במרבית סעיפי המאזן: האשראי לציבור הסתכם בכ-271.4 מיליארד, גידול של 10.6% לעומת 2020; פיקדונות הציבור הגיעו לכ-307.9 מיליארד ₪, עלייה של 8.3% בהשוואה לשנה המקבילה; סך כל המאזן הגיע בסוף השנה לכ-392.3 מיליארד ₪, גידול של 8.9% לעומת 2020 וההון העצמי הגיע לכ-20.8 מיליארד ₪, עלייה של 10.5% בהשוואה לשנת 2020.
תרומת העסקה לרכישת בנק אגוד – ב-30 בספטמבר 2020 הושלמה העסקה לרכישת בנק אגוד ומאותו מועד מהווה בנק אגוד חברה-בת בבעלות מלאה של הבנק. תרומת בנק אגוד לרווחי קבוצת מזרחי-טפחות הסתכמה בשנת 2021 ב-169 מיליון ₪. בנוסף, נרשם רווח נקי של 216 מיליון ₪, בגין יתרת זכות נדחית כתוצאה מרכישת אגוד. יתרה זו מוכרת בדוח הרווח והפסד של הקבוצה ונפרסת על פני חמש שנים, החל מהרבעון הרביעי של 2020.
קיטון בהפרשות להפסדי אשראי – בשל התפרצות מגפת הקורונה ברבעון הראשון של 2020, נרשמו בשנה זו הוצאות גבוהות יחסית להפסדי אשראי בסכום של 1,050 מיליון ₪, שכללו גם הוצאה בגין הפרשה קבוצתית, על רקע משבר הקורונה. על רקע השיפור במצב התחלואה וההתאוששות בפעילות הכלכלית במשק, נרשמה בשנת 2021 הכנסה בסך 278 מיליון ₪, בגין קיטון בהוצאות להפסדי אשראי, כתוצאה מירידה בהפרשה הקבוצתית.


היערכות תפעולית יוצאת דופן אל מול ביקושי שיא למשכנתאות


ענף הנדל"ן למגורים ושוק המשכנתאות התאפיינו ב-2021 בפעילות חסרת תקדים, שבאה לביטוי בביצועי שיא של הלוואות לדיור, בהיקף של כ-116 מיליארד ₪.
לנוכח הזינוק החד בפניות הלקוחות, נדרש הבנק – כגורם הגדול ביותר בענף, להיערכות תפעולית יוצאת דופן, ולפיתוח כלים מתקדמים דוגמת טפחות טאצ' – אפליקציה חדשנית, המאפשרת ללקוחות לבצע את רוב תהליך לקיחת ההלוואה מרחוק, בסיוע צמוד של בנקאי אישי. הצלחת בנקאי המשכנתאות של הבנק להעניק שירות מיטבי, תחת עומס לא שגרתי, מעידה על מומחיותם ומקצועיותם, שהודות להן שומר הבנק על מעמדו המוביל בענף.
בסך הכול בוצעו בבנק בשנת 2021 הלוואות חדשות ומחזורים בהיקף של כ-46.2 מיליארד ₪, לעומת כ-31.8 מיליארד בשנת 2020, זינוק של כ-45%. מספר הלווים, כולל מחזורים, הסתכם בקצת למעלה מ-70 אלף לעומת קרוב ל-53 אלף ב-2020, עלייה של 32.6%. פעילות אינטנסיבית זו התבצעה תוך הקפדה מרבית על איכות החיתום, ושמירה על פרופיל סיכון נמוך במיוחד של תיק המשכנתאות.


משה לארי: המשך הצמיחה בפעילות הבנק על רקע התאוששות המשק ממשבר הקורונה ותרומת בנק אגוד הובילו לרווחי שיא בשנת 2021


"שנת 2020 עמדה בסימן משבר הקורונה וההתכווצות בפעילות הכלכלית העולמית והמקומית, אשר השפיעו על ביצועי המערכת הבנקאית ושאר החברות העסקיות. הירידה בתחלואה והצלחת מבצעי החיסון הובילו למפנה חיובי, והחל מתחילת 2021 נרשמה התאוששות מהירה בפעילות המשק והסקטור העסקי. על רקע זה, הצליח הבנק להציג צמיחה מרשימה במגוון התחומים, אשר יחד עם התרומה של עסקת אגוד, היוו הגורמים המרכזיים לרווחי השיא בשנת 2021.
תנופת ההתרחבות של מזרחי-טפחות באה לביטוי, בגידול במרבית סעיפי המאזן: האשראי לציבור טיפס ב-10.6% בהשוואה ל-2020, כאשר האשראי העסקי צמח ב-9.4%, בהלימה ליעדי התוכנית האסטרטגית; פיקדונות הציבור עלו ב-8.3% וסך כל המאזן צמח ב-8.9% בהשוואה לשנה המקבילה. הכנסות המימון, ללא בנק אגוד, זינקו ב-23.4% לעומת 2020 ובהכנסות מימון מפעילות שוטפת נרשמה עלייה של 9.6% בהשוואה לשנה הקודמת.
באפריל 2021 פרסם הבנק תוכנית אסטרטגית חדשה לשנים 2025-2021, ובה יעדים מוגדרים בנתחי השוק, היעילות והרווחיות, ומספר נדבכים מרכזיים ובהם: הפיכת מזרחי-טפחות לשחקן מרכזי בבנקאות העסקית, ביסוס מובילותו במשקי הבית בכלל ובתחום המשכנתאות בפרט, חיזוק תפיסת השירות הייחודית של הבנק, המשלבת בנקאי אנושי ומעטפת של ערוצים דיגיטליים מתקדמים ומינוף המיזוג עם בנק אגוד ליצירת סינרגיה תפעולית.
הפעולות למיזוג בנק אגוד ולהסבת לקוחותיו למזרחי-טפחות התקיימו לאורך כל השנה, מתוך כוונה להאיץ את התהליך ולסיימו עד לסוף שנת 2022. זאת, תוך הקפדה על חווית מעבר קלה וידידותית והבטחת שירות סדיר ורציף ללקוחות אגוד שסניפיהם עדיין פעילים.
חזרת המשק לשגרה והפעילות הערה בשוק הנדל"ן יצרו לאורך השנה עומסים לא שגרתיים במערך השירות של הבנק, ובמיוחד במערך המשכנתאות. הודות להתגייסותם של כל העובדים שלנו, הצלחנו להתגבר על הגידול המשמעותי בהיקפי הפניות, להעניק שירות מיטבי ללקוחות וכתוצאה מכך גם להציג רווחים יוצאי דופן, ועל כך ראויים עובדי הבנק לשבח ולתודה גדולה.
מזרחי-טפחות חוזר ליישם את מדיניות הדיבידנד שלו ויחלק למחזיקי המניות סכום של 271.6 מיליון ₪, המהווים 40% מרווחי הרבעון הרביעי של השנה. זאת, בנוסף לשני דיבידנדים שכבר חולקו ב-2021: 483 מיליון ₪ המהווים 30% מרווחי הבנק בשנת 2020 וכן 752.7 מיליון ₪ - 30% מרווחי הבנק בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021. מדובר בדיבידנד בסכום מצטבר של כ-1.5 מיליארד ₪, אומר מנכ"ל מזרחי-טפחות, משה לארי.

 

 

לדיווחים והודעות קודמים