Generic placeholder image

מהן איגרות חוב?

איגרות חוב מהוות אפיק השקעה מרכזי למשקיעים מוסדיים ומשקיעים מקרב הציבור

אילו סוגי אג"ח קיימים?

 • אג"ח ממשלתיות - מכונות גם אג"ח מדינה, ומונפקות באמצעות מכרזים הנערכים על ידי בנק ישראל. זהו מכשיר ממשלתי לגיוס הון מהציבור. מאחר שהממשלה אחראית לתשלומי הקרן והריבית, נחשב האג"ח הממשלתי לנכס פיננסי חסר סיכון.

 • אג"ח קונצרניות - אג"ח של חברות עסקיות, המונפקות באמצעות הצעה לציבור (תשקיף). מאחר שחברה עסקית חשופה לסיכונים עסקיים, ייתכן שחברות מסוימות לא יוכלו לעמוד בהתחייבויותיהן. מאחר שקיים סיכון בהשקעה זו, דורש הציבור פרמיה על השקעתו, וזו באה לידי ביטוי בתשואה (ריבית) גבוהה יותר. חלק מהאג"ח הקונצרניות מדורגות על פי רמת הסיכון שלהן. שיטת הדירוג מתבססת על הערכת הסבירות לפירעון הקרן ולתשלום הריבית על ידי החברה המנפיקה.

 • אג"ח להמרה - אג"ח הניתנות להמרה במניות,אג"ח אלה מונפקות אך ורק על ידי חברות. בעלי אג"ח להמרה אינם זכאים לדיבידנד המשולם לבעלי המניות, אולם לעיתים בעת חלוקת מניות הטבה, מפוצים בעלי האג"ח על ידי שינוי יחס ההמרה (בעת הנפקת זכויות, זכאים בעלי האג"ח להמרה לזכויות כאילו המירו את האג"ח שברשותם למניות).

מבחינת בעלי המניות בחברה, מהוות האג"ח להמרה כלי לגיוס הון במועד מאוחר לתשקיף, ללא צורך בתהליך ההנפקה. מבחינת מחזיקי האג"ח, ההשקעה מקנה ריבית באופן שוטף וקבוע, ובנוסף ניתנת האפשרות ליהנות מצמיחת החברה על ידי המרת האג"ח למניה.

איגרות החוב נבדלות זו מזו לפי שני מאפיינים עיקריים:

 • אופן ההצמדה - האיגרת צמודה למדד המחירים לצרכן, או שאינה צמודה כלל.
 • סוג הריבית - ריבית קבועה או ריבית משתנה על פי "עוגן" מסוים (ריבית פריים, ממוצע תשואות כלשהו וכו').

תשואת אג"ח

על מנת לבחון את כדאיות ההשקעה באג"ח השונות, יש להתייחס הן לתשואה של האג"ח והן לסיכון הכרוך בהן. אג"ח של חברות בעלות סיכון נמוך ישאו תשואות נמוכות יותר מתשואות של אג"ח של החברות ה"מסוכנות" (סיכון - במובן היכולת של החברה המנפיקה לעמוד בתשלומי האג"ח).

מהם הגורמים המשפיעים על התשואה?

 • מחיר (עלות) - ככל שמחיר האג"ח נמוך יותר, התשואה השנתית גבוהה יותר.
 • שיעור ריבית נקובה - ככל שהריבית גבוהה יותר וכל שאר התנאים זהים, התשואה השנתית גבוהה יותר.
 • אורך חיים - ככל שאורך חיי האג"ח קצר יותר, וכל שאר התנאים זהים, התשואה השנתית גבוהה יותר.
 • שיעור המס - ככל ששיעור המס נמוך יותר, וכל שאר התנאים זהים, התשואה השנתית גבוהה יותר.
 • תשלומי הריבית - ככל שמקבלים את הריבית ביותר תשלומים שנתיים, וכל שאר התנאים זהים, התשואה השנתית גבוהה יותר.
 • אינפלציה  - ככל ששיעור עליית המדד או דולר גבוה יותר, וכל שאר התנאים זהים, התשואה הנומינלית השנתית תהיה גבוהה יותר.

הבהרות

 • אין לראות באמור שום המלצה ו/או ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם
 • מידע זה אינו מחייב את הבנק
 • אין לראות במידע זה משום המלצה או הצעה לביצוע פעולות כלשהן בניירות ערך
 • ייעוץ השקעות יינתן על ידי יועץ השקעות בכפוף לחתימה על הסכם ייעוץ, לקריטריונים ולתנאי הבנק
 • האמור אינו תחליף לייעוץ השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח, נתוניו, צרכיו, מצבו הכספי, נסיבות ומטרות השקעתו המיוחדות.
דרכים ליצירת קשר
לקבלת שיחת ייעוץ
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
רוצה לנהל את השקעותיך אצלנו?

המקצוענים בהשקעות שלנו זמינים לך גם ב-WhatsApp
וישמחו לתת את כל המידע