יעוץ פנסיוני - התניות משפטיות


1. לשם ביצוע הפעולות ומימוש התוכנית הפנסיונית המוצעת על ידי הבנק במסגרת הייעוץ הפנסיוני, על מקבל הייעוץ לחתום על הסכם ייעוץ וכן על כל הטפסים הנדרשים על ידי הגופים המוסדיים ו/או על-ידי הבנק. לרבות טפסי הצטרפות ו/או טפסי העברות כספים ו/או טפסי משיכת כספים ו/או טפסי מתן הוראות לבנק ו/או הוראות לחיוב חשבון ו/או טפסים בדבר ביצוע הפקדות, לגבי המוצרים הפנסיונים הכלולים בתכנית הפנסיונית המוצעת.

2. ביצוע הפעולה ו/או הפעולות המבוקשות לפי התכנית הפנסיונית המוצעת במסגרת הייעוץ הפנסיוני, כפוף לאישור ו/או חתימה של הגוף המוסדי הרלבנטי. חתימת מקבל הייעוץ על הטפסים הנדרשים ומסירתם לבנק, אינה מהווה ראיה ו/או אישור לכך שהפעולה המבוקשת בוצעה ו/או תבוצע ו/או תאושר על ידי הגוף המוסדי.

3. מובהר בזאת, כי הבנק אינו פועל בשם הגופים המוסדיים והוא אינו שלוח שלהם במתן הייעוץ הפנסיוני ו/או בהפצת המוצרים הפנסיוניים שבניהולם (לרבות במתן שירותי החתמה על טפסים כאמור לעיל ובביצוע ההפקדות, העברות ומשיכות כספים) ובכלל זה, בכל הנוגע לתוכנם של טפסי ההצטרפות, רישום הכספים וההפקדות של הגופים המוסדיים וביצועם, וזאת למעט המקרים בהם נקבע בחוק שהבנק ישמש כשלוח כאמור, ובכל מקרה - אין לבנק כל אחריות ו/או מחויבות בנוגע לפעילות הגופים המוסדיים ו/או בנוגע למוצרים הפנסיוניים.

4. הנימוקים המפורטים בתוכנית הפנסיונית הניתנת במסגרת הייעוץ הפנסיוני הינם למיטב הבנתו וידיעתו של הבנק ו/או היועצים מטעמו, בהתאם לפרמטרים ולקריטריונים שנקבעו על ידו ובכללם - תשואות, סיכונים, פילוחים דמוגרפיים וסטטיסטיים, מאזנים פומביים של המוצרים הפנסיוניים. לרבות מאזנים אקטואריים וכיוצא באלה, ובסיוע המערכת הממוחשבת של הבנק (הקריטריונים השונים מנוקדים ומדורגים על-ידי המערכת הממוחשבת, אשר משקללת את הניקוד והדירוג הסופיים למוצרים הפנסיוניים השונים, בהתאם לנתוני הלקוח ולצרכיו).

מובהר, כי כל חוות הדעת, הייעוץ וההמלצות הניתנים על ידי הבנק במסגרת הייעוץ הפנסיוני, הינם למיטב הבנתו וידיעתו של הבנק, על בסיס פרמטרים, קריטריונים, שיקולים ותחשיבים שלפי שיקול דעתו של הבנק הינם רלוונטיים בתחום הייעוץ הפנסיוני. שיקולים אלה אינם כוללים בהכרח את כל הפרמטרים והקריטריונים הקיימים ו/או האפשריים. שקלולם, הניקוד הניתן להם ודירוג המוצרים הפנסיוניים נעשים למיטב הבנתו ולפי שיקול דעתו המוחלט של הבנק, לרבות אם נעשו באמצעות מערכת ממוחשבת.