Generic placeholder image

ערבויות בסחר בינלאומי

ערבות בנקאית היא התחייבות של הבנק, המוצאת לבקשת הלקוח, עבור עצמו או עבור גורם אחר. מהם הסוגים העיקריים של הערבויות שנועדו להבטיח את ההתחייבויות בין הייבואן ליצואן?

בערבות בנקאית מתחייב הבנק כלפי המוטב לשלם לו את סכום הערבות עפ"י דרישתו ובתנאי שהדרישה תואמת את תנאי הערבות. התחייבות הבנק כלפי המוטב היא מוחלטת (בכפוף לקיומם של תנאי הערבות), ואינה תלויה בקיום התחייבות החייב כלפי המוטב או בקיום התחייבויות הלקוח כלפי הבנק. 


לפניך הסוגים העיקריים של ערבויות בסחר בינלאומי, שנועדו להבטיח התחייבויות שונות בין יבואן ויצואן:

ערבות כספית

מטרת הערבות היא הבטחת חוב כספי או החזר הלוואה.
דוגמאות לערבות כספית:
  • ערבות לטובת ספק שירותים או סחורות להבטחת תשלומים בעד השירותים או הסחורות שהוא מספק
  • ערבות לטובת משכיר ציוד להבטחת תשלומים של שוכר ציוד
  • ערבות מקדמה לרוב תיכנס לתוקף רק עם קבלת המקדמה על ידי מוציא הערבות


ערבות מכרז 

נקראת גם Bid Bond/Tender Guarantee. הערבות נועדה להבטיח את רצינות כוונותיו של ספק המשתתף במכרזים בינלאומיים, ומאפשרת לממש את הערבות אם הזוכה במכרז נסוג מהצעתו.
גובה הערבות: כ-5%-10% משווי העסקה.


ערבות ביצוע

נקראת גם Performance Bond/Guarantee. הערבות נדרשת להבטיח ביצוע של התחייבויותיו החוזיות של הספק מול הקונה. לעיתים תוצא כשלב שני לאחר זכייה במכרז. הערבות תמומש אם הספק לא ביצע את התחייבויות החוזיות מול הקונה. 
גובה הערבות: עד 25% משווי העסקה.


ערבות הבטחת טיב

נקראת גם Quality Guarantee. ערבות שנועדה להבטיח לרוכש שטיב המוצרים שרכש תואם את המוסכם.


ערבות מקדמה

נקראת גם Advance Payment Guarantee. ערבות המבטיחה ליבואן לקבל בחזרה את כספי המקדמה ששילם, אם הסחורה לא תסופק בהתאם לסיכום עם היצואן. לרוב נציין בנוסח הערבות כי היא תיכנס לתוקף רק לאחר קבלת כספי המקדמה בחשבון היצואן. 


ערבות להבטחת אשראי ספקים

ערבות המבטיחה ליצואן תשלום עבור סחורה שהועברה לקונה  אם החשבונית שהונפקה במסגרתה לא שולמה במועד הפירעון. לרוב, מוטב הערבות יידרש להציג העתקים ממסמכי המשלוח כהוכחה לבנק שהסחורה אכן נשלחה לקונה. 


ערבות ימית/אישור זמני למוביל

נקראת גם Marine Shipping Guarantee. ערבות זו היא מכתב שהבנק מוציא לחברת ההובלה לבקשת היבואן, כאשר הסחורה מגיעה לפני הגעת המסמכים המתייחסים אליה. במכתב מתחייב הבנק כלפי חברת ההובלה להציג את שטרי המטען המקוריים תוך זמן קצוב בתמורה לשחרור הסחורה.

קבלת הערבות מתאפשרת רק כאשר שטר המטען ערוך לפקודת הבנק שיספק את הערבות.

הבהרות

  • המידע אינו בבחינת ייעוץ ואינו מחייב את הבנק.​​​​​​​​​​​​​​
דרכים ליצירת קשר
להצטרפות לשירותי סחר חוץ
נא למלא שם החברה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא ח.פ. יש להזין עד 10 ספרות
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
רוצה לפתוח חשבון עסקי?

 

הבנקאים שלנו זמינים עבורך
גם ב-WhatsApp וישמחו ללוות אותך בתהליך