Generic placeholder image Generic placeholder image
איך פותחים הרשאה לחיוב חשבון?
איך פותחים הרשאה לחיוב חשבון?

הרשאה לחיוב חשבון היא למעשה הוראת קבע שבמסגרתה לקוחות מאשרים לבנק לחייב את חשבונותיהם כאשר מתקבלת בקשה לתשלום מבית עסק מסוים. כאשר מקימים את ההרשאה, אפשר להגביל את תקופת החיוב ואת סכום החיוב.

בדרך כלל מקובל לפתוח הוראת קבע עבור תשלומים שגרתיים למוסדות חינוך, לחברות תקשורת, לרשויות מקומיות, לחברות ביטוח, לחברת החשמל וכדומה.

פתיחת הרשאה לחיוב חשבון באופן עצמאי

באתר הבנק ניתן להקים או לשנות בקלות הרשאה לחיוב חשבון, לצורך תשלומים קבועים מהחשבון. 

1. נכנסים לאתר הפעולות>>אזור עובר ושב>>ניהול הרשאות והוראות קבע>>פתיחת הרשאה חדשה לחיוב חשבון. 
2. ממלאים את הפרטים: קוד מוסד ואסמכתא או מספר מזהה. פרטים אלה מתקבלים מחשבון המוטב. 
3. קובעים האם החיוב החודשי מוגבל בסכום או פעיל עד תאריך מסוים.
4. לוחצים על "שלח" וההרשאה נכנסת לתוקף.

 
לצורך פתיחת הוראת קבע יש לפנות לבנקאי בסניף. 
באתר הפעולות ניתן לצפות בריכוז ההרשאות הפעילות לחיוב החשבון וכן בריכוז הוראות קבע להעברה.

 

 

לא מצאת תשובה?  עוד שאלות נפוצות