Generic placeholder image Generic placeholder image
כל מה שכדאי לדעת על השינוי בריבית הליבור
שאלות ותשובות

מהי ריבית הליבור?

ריבית הליבור (LIBOR - London Interbank Offered Rate) היא הריבית המוצעת לבנקים עבור עסקאות בפיקדונות מט"ח בשוק הבין-בנקאי בלונדון. היא מפורסמת מדי יום עסקים בשעה 11:00 לפי שעון לונדון. ריבית הליבור מהווה בסיס עולמי לביצוע עסקאות ב-5 מטבעות זרים: דולר ארה"ב, אירו, לירה שטרלינג, פרנק שווייצרי ויין יפני.


מהו השינוי בריבית הליבור?​​

השינוי הוא בכל המערכות הפיננסיות בעולם. הגוף העולמי האמון על ריביות הליבור הודיע בסוף שנת 2021 על הפסקת פרסום ריביות הליבור והחלפתה בריביות אחרות עבור כל מטבע. השינוי לא חל על ריבית הליבור דולר-ארה"ב, אשר המשיכה להתפרסם עד סוף חודש יוני 2023.


מהן הריביות שהחליפו את ריביות הליבור?

ריביות בסיס כגון ליבור חשובות בשוקי הכספים והמימון. לכן, לטובת החלפתן, ועדות בינלאומיות בחרו ריביות חדשות אשר החליפו את ריבית הליבור בתחילת 2022. לריביות החדשות קיים רגולטור אשר אמון על אותה ריבית.


פירוט ריביות הבסיס החדשות

מטבע סימול בינלאומי הריבית החדשה
דולר ארה"ב USD

SOFR - Secured Overnight Financing Rate

לתקופה של 1 יום 

דולר ארה"ב USD

TERM-SOFR

לתקופות שונות כגון: חודש, 3 חודשים, 6 חודשים ועד שנה

אירו EUR

EURIBOR

לתקופות שונות

אירו EUR

ESTR - Euro short-term rate

לתקופה של 1 יום

לירה שטרלינג GBP

SONIA - Sterling Overnight Index Average

לתקופה של 1 יום

פרנק שווייצרי CHF

SARON - Swiss Average Rate Overnight

לתקופה של 1 יום 

יין יפני JPY

TONA - Tokyo Overnight Average Rate

לתקופה של 1 יום

יין יפני JPY

TORF - Tokyo Term Risk Free Rate

לתקופות שונות: חודש כגון, 3 חודשים, 6 חודשים

הערות:

 • ריביות ה-SOFR וה-TERM-SOFR משמשות עסקאות חדשות החל מה-1/1/2022. ריבית הליבור-דולר התפרסמה עד ה-30/6/2023 עבור עסקאות שבוצעו לפני ה-1/1/2022. לאחר ה-30/06/2023, כלל העסקאות הוסבו לריבית TERM-SOFR כמפורט בהמשך.
 • בלירה שטרלינג ובפרנק שוויצרי לא מתוכנן להתפרסם עקום ריבית ולכן תונהג ריבית יומית בקביעת הריבית במוצרים השונים במטבעות אלו (נקוב וצמוד).

מה המשמעות של החלפת ריביות הליבור עבורי כלקוח?

ריבית הליבור בכל מטבע, היוותה בסיס לחישוב שערי הריבית על מוצרים פיננסיים בעלי ריבית משתנה, למשל – מסגרת האשראי במטבע חוץ והלוואות במטבע חוץ.
הריביות החדשות, אשר אינן זהות לריבית הליבור, יהוו ריבית בסיס עבור חישוב הריבית במכשירים פיננסיים מבוססי ליבור היום, ויהוו ריבית בסיס עבור חישוב הריבית במכשירים פיננסיים בעתיד. יש לחדד שלמרות מועד השינוי הקרוב, עדיין שורר בתחום זה חוסר ודאות ואי גיבוש של דרכי ביצוע מקובלות ואחידות במערכת הפיננסית בעולם. ההמרה מריבית ליבור לריבית בסיס חלופית תתבצע כפי שיהיה נהוג במערכת הפיננסית בעולם. אם בחשבונך מכשיר פיננסי עם ריבית משתנה אשר הופק על ידי הבנק (משכנתא, הלוואה וכיו"ב) תישלח לך הודעה ייעודית בדבר השינוי הצפוי.


אופן יישום ההמרה בהלוואות לדיור (משכנתא)

ב-1/7/2023 הופסק פרסומה של ריבית הליבור במטבע דולר ארה"ב.

ריבית בסיס חדשה

החל מה-1/7/2023 ריבית חלק/י הלוואה צמוד/י דולר ארה"ב מחושבת על בסיס עוגן ריבית חדש: ריבית TERM-SOFR בהתאם לתקופת עדכון הריבית, בתוספת מרווח קיים ומקדם המרה.

מקדם ההמרה אשר יתווסף לריבית ההלוואה, הוא מקדם אשר חושב על-ידי הבנק, והוא משקף את הפערים בין ריבית הליבור-דולר לריבית ה-TERM-SOFR באופן הבא:
חישוב ממוצע ההפרשים, בכל יום, בין ריבית הליבור-דולר לבין ריבית ה-TERM-SOFR, לכל תקופת ריבית. תוצאות החישוב יעוגלו ל2 ספרות אחרי הנקודה העשרונית על פי כללי העיגול המקובלים. לדוגמה, לגבי תקופת ריבית של 3 חודשים, ממוצע ההפרשים נמדד במהלך הרבעון הראשון בשנת 2023 - הרבעון הסמוך ביותר למועד ההסבה.

החלפת הריבית

הריבית החדשה תתפרסם לתקופות הבאות: חודש, 3 חודשים, 6 חודשים ו-12 חודשים (שנה). לכן המעבר מריבית ליבור-דולר, לריבית הבסיס החדשה, ייעשה על-ידי החלפה של ריבית ליבור-דולר לתקופת עדכון הריבית שהוגדרה בהלוואה (לדוגמה, 3 חודשים), לריבית הבסיס החדשה לאותה תקופת עדכון ריבית (3 חודשים).
ריבית הבסיס החדשה תיקבע לפי הריבית שתתפרסם 2 ימי עסקים בנקאיים בהם יתנהל מסחר בשוקי הכספים לפני יום עדכון הריבית (בדומה לקיים היום בליבור). המעבר לריבית הבסיס החדשה יהיה כרוך בתוספת מקדם ההמרה, בהתאם לתקופת עדכון הריבית שהוגדרה בהלוואה.

פירוט מקדמי ההמרה לפי תקופות עדכון הריבית:

תקופת עדכון הריבית בהלוואה  3 חודשים 6 חודשים 12 חודשים
מקדם ההמרה 0.11% 0.22% 0.43%


לא חל שינוי בתאריך החיוב, במועד עדכון הריבית ובתנאי ההלוואה שאינם קשורים להחלפת ריבית הליבור.

מועד ההמרה

שיעור הריבית בחלק/י ההלוואה שלך שצמוד/ים לדולר עודכן לראשונה לפי השינוי שתואר לעיל, במועד שינוי הריבית הראשון שלאחר ה-30/6/2023.

דוגמה להמחשה בלבד, נכון לתאריך 1/4/2023:

  תנאי ההלוואה טרם הפסקת פרסום ריבית הליבור אומדן הלוואה זהה אם הייתה מחושבת לפי ריבית TERM-SOFR
יתרה 300,000 ₪ 300,000 ₪
תקופה שנותרה 30 שנה 30 שנה
תדירות עדכון הריבית רבעונית רבעונית
תדירות תשלום חודשית חודשית
ריבית בסיס LIBOR דולר ל-3 חודשים TERM-SOFR ל-3 חודשים
ערך ריבית בסיס 5.15914% 4.89833%
מרווח אשראי  הבהרה  הבהרה
מקדם המרה אין 0.11%
ריבית ההלוואה  8.64914% 8.49833%
החזר חודשי ב-₪ 2,338.52 ₪  2306.39 ₪


פירעון מוקדם

הריביות בהלוואה שלך יעודכנו כמתואר לעיל.
עם זאת, אם אין ברצונך להמשיך לנהל את ההלוואה שלך בבנק בתנאים שתוארו לעיל, עומדות בפניך שתי אפשרויות: סילוק ההלוואה או מחזור ההלוואה למסלול אחר הקיים בבנק. לשם כך, עליך לפנות למרכז המשכנתאות בטלפון 8860* 
במקרה זה, אם הסילוק בוצע עד ה-30.9.23, חשבונך לא יחויב בתשלום עמלות הקשורות בפירעון מוקדם, וזאת בשל סילוק חלקי ההלוואה צמודי דולר ארה"ב בריבית משתנה בלבד, ולא יחויב גם בעמלת טיפול באשראי וביטחונות, בגין מחזור חלקים אלה, אם ימוחזרו על-ידך. יש לדעת כי הפטור מעמלות פירעון מוקדם רלוונטי רק להלוואות לדיור (כולל כל מטרה), ללא הלוואות עסקיות.

בכל שאלה בנושא ניתן לפנות לבנק בטלפון 8860*, שלוחה 4 ולאחר מכן שלוחה 3.


החל מה-1/1/2022 ריבית חלק/י הלוואה צמוד/י המט"ח מחושבת על בסיס עוגני ריבית חדשים: 

 • אירו: ריבית יוריבור (EURIBOR) בהתאם לתקופת עדכון הריבית, בתוספת המרווח/ים הקיים/ים.
 • יין יפני: ריבית טורף (TORF - Tokyo Overnight Average Rate) בהתאם לתקופת עדכון הריבית בתוספת מרווח קיים ומקדם המרה, כמפורט בהמשך.
 • פרנק שווייצרי: ריבית סארון (SARON - Swiss Average Rate Overnight) יומית בתוספת המרווח הקיים. עבור מטבע זה (בתדירות עדכון ריבית כל 3 חודשים), מקדם המרה של ISDA (מעוגל ל-2 ספרות) שווה לאפס ולכן המרווח בהלוואה נותר ללא שינוי.

כלל מקדמי ההמרה אשר נוספו לריבית ההלוואה, הם מקדמים אשר גובשו על ידי הארגון הבינלאומי ISDA International Swaps and Derivatives Associations ומפורטים בהמשך.

מקדם המרה עבור אירו ויין

הריביות החדשות יתפרסמו לתקופות שונות (לדוגמה: 3 חודשים, 6 חודשים). לכן המעבר מריבית ליבור לריבית החדשה, במטבעות אלו, ייעשה על ידי החלפה של ריבית ליבור לתקופת עדכון הריבית שהוגדרה בהלוואה (3 חודשים) לריבית החדשה לאותה תקופת עדכון ריבית (3 חודשים). כלומר הריבית שתתפרסם תהיה לפי ערך הריבית אשר תתנהל בשני ימי עסקים בנקאיים הבאים בשוקי הכספים לפני יום עדכון הריבית (בדומה לקיים היום בליבור). כאשר במטבע יין המעבר יהיה כרוך בתוספת מקדם ההמרה, ובמטבע אירו המעבר לא יהיה כרוך בתוספת מקדם ההמרה.

מקדם המרה עבור פרנק שווייצרי

שיעורי ריבית יתפרסמו  לתקופה של יום בלבד. לכן המעבר מריבית ליבור לריבית החדשה, במטבע זה, ייעשה על ידי החלפה של ריבית ליבור לתקופת עדכון הריבית שהוגדרה בהלוואה (3 חודשים) לריבית ליום הידועה במועד עדכון הריבית בשעה 8:00 בבוקר שעון ישראל. הריבית שתיקבע על בסיס מנגנון הריבית החדש תישאר קבועה במהלך כל תקופת עדכון הריבית (3 חודשים). חשוב לציין כי לא יחול שינוי בתאריך החיוב, במועד עדכון הריבית ובתנאי ההלוואה שאינם קשורים להגדרת ריבית הלייבור.


מועד ההמרה

שיעור הריבית בחלק/י ההלוואה שלך שהוא/הם צמוד/י מט"ח עודכן לראשונה לפי השינוי שתואר לעיל, במועד שינוי הריבית הראשון שלאחר ה-31.12.21.
דוגמאות להמחשה בלבד עבור מצב שבו ריבית הליבור הייתה ממשיכה להתפרסם לעומת הפסקת הפרסום. הנתונים נכונים לתאריך 4.10.2021:

ריבית הליבור באירו הייתה ממשיכה להתפרסם ריבית הליבור באירו מפסיקה להתפרסם ריבית הליבור ביין הייתה ממשיכה להתפרסם ריבית הליבור ביין מפסיקה להתפרסם ריבית הליבור בפרנק שווייצרי הייתה ממשיכה להתפרסם ריבית הליבור בפרנק שווייצרי מפסיקה להתפרסם
יתרה 300,000 ₪ 300,000 ₪ 50,000 ₪ 50,000 ₪ 80,000 ₪ 80,000 ₪
תקופה שנותרה 30 שנה 30 שנה 20 שנה 20 שנה 7 שנים 7 שנים
תדירות עדכון הריבית רבעונית רבעונית רבעונית רבעונית רבעונית רבעונית
תדירות תשלום חודשית חודשית חודשית חודשית חודשית חודשית
ריבית בסיס LIBOR - אירו ל-3 חודשים EURIBOR - ל-3 חודשים LIBOR - יין ל-3 חודשים TORF - ל-3 חודשים LIBOR - פרנק שווייצרי ל-3 חודשים SARON - יומי
ערך ריבית בסיס 0.56%- 0.55%- 0.08%- 0.02%- 0.76%- 0.71%-
מרווח אשראי  הבהרה  הבהרה 2.21% 2.21% 2.13% 2.13%
מקדם המרה אין אין אין 0.01% אין 0.00%
ריבית ההלוואה  2.60% 2.61% 2.13% 2.20% 1.37% 1.42%
החזר חודשי ב-₪ 1,201.02 ₪  1,202.59 ₪  462.98 ָ 464.40 ₪  999.32 ₪ 1001.14 ₪

אופן יישום ההמרה בהלוואות מסחריות 

ב-1/7/2023 הופסק פרסומה של ריבית הליבור במטבע דולר ארה"ב.

ריבית בסיס חדשה

החל מה-1/7/2023 הריבית בהלוואות בדולר ארה"ב או צמודות לדולר ארה"ב תחושב על בסיס עוגן ריבית חדש:
ריבית TERM-SOFR בהתאם לתקופת עדכון הריבית, בתוספת מרווח קיים ומקדם המרה.

מקדם ההמרה אשר יתווסף לריבית ההלוואה, הוא מקדם אשר חושב על-ידי הבנק, והוא משקף את הפערים בין ריבית הליבור-דולר לריבית ה-TERM-SOFR באופן הבא:
חישוב ממוצע ההפרשים, בכל יום, בין ריבית הליבור-דולר לבין ריבית ה-TERM-SOFR, לכל תקופת ריבית.
לדוגמה, לגבי תקופת ריבית של 3 חודשים, ממוצע ההפרשים נמדד במהלך הרבעון הראשון בשנת 2023 - הרבעון הסמוך ביותר למועד ההסבה.

החלפת הריבית

הריבית החדשה תתפרסם לתקופות הבאות: חודש, 3 חודשים, 6 חודשים ו-12 חודשים (שנה). לכן המעבר מריבית ליבור-דולר לריבית הבסיס החדשה, ייעשה על-ידי החלפה של ריבית ליבור-דולר לתקופת עדכון הריבית שהוגדרה בהלוואה (לדוגמה, 3 חודשים), לריבית הבסיס החדשה לאותה תקופת עדכון ריבית (לדוגמה, 3 חודשים).
ריבית הבסיס החדשה תיקבע לפי הריבית שתתפרסם 2 ימי עסקים בנקאיים בהם מתנהל מסחר בשוקי הכספים לפני יום עדכון הריבית (בדומה לקיים היום בליבור). המעבר לריבית הבסיס החדשה יהיה כרוך בתוספת מקדם המרה, בהתאם לתקופת עדכון הריבית שהוגדרה בהלוואה, כמוסבר לעיל.

פירוט מקדמי ההמרה לפי תקופות עדכון ריבית:

תקופת עדכון הריבית בהלוואה חודש 3 חודשים 6 חודשים 12 חודשים
מקדם ההמרה 0.002% 0.114% 0.216% 0.430%


לא יחול שינוי בתאריך החיוב, במועד עדכון הריבית ובתנאי ההלוואה שאינם קשורים להחלפת ריבית הליבור.

מועד ההמרה

שיעור הריבית של ההלוואות הללו עודכן לראשונה לפי השינוי המתואר לעיל, במועד שינוי הריבית הראשון שלאחר ה-30/06/2023.

דוגמה להמחשה בלבד, נכון לתאריך 13/3/2023:

  תנאי ההלוואה טרם הפסקת פרסום
ריבית הליבור
תנאי הלוואה זהה כשהיא מחושבת לפי ריבית TERM-SOFR
יתרה 100,000 דולר ארה"ב 100,000 דולר ארה"ב
תקופה שנותרה 20 שנה 20 שנה
תדירות עדכון הריבית רבעונית רבעונית
תדירות תשלום רבעונית רבעונית
ריבית בסיס LIBOR ל-3 חודשים TERM-SOFR ל-3 חודשים
שיעור ריבית הבסיס 5.15% 5.11%
מרווח אשראי 1.9% 1.9%
מקדם המרה אין 0.114%
ריבית ההלוואה  7.05% 7.12%
החזר חודשי במטבע 5,646 5,655


פירעון מוקדם

הריביות בהלוואה שלך יעודכנו כמתואר לעיל.
עם זאת, אם אין ברצונך להמשיך לנהל את ההלוואה שלך בבנק בתנאים שתוארו לעיל, עומדות בפניך שתי אפשרויות: סילוק ההלוואה או מחזור ההלוואה למסלול אחר הקיים בבנק.
לצורך כך, עליך לפנות לסניף שלך. במקרים אלו, חשבונך לא יחויב בתשלום עמלות הקשורות בפירעון מוקדם אם הסילוק בוצע עד ה-30/6/2023.

בכל שאלה בנושא ניתן לפנות לבנק בטלפון 8860*

החל מה-1/1/2022 ריבית הלוואה נקובת מט"ח או צמודת מט"ח מחושבת על פי הריביות הבסיס האלטרנטיביות הבאות:

 • אירו: ריבית יוריבור (EURIBOR) בהתאם לתקופת הריבית, בתוספת המרווח הקיים
 • לירה שטרלינג: ריבית סוניה (SONIA - Sterling Overnight Index Average) יומית בתוספת המרווח הקיים ומקדם המרה 
 • פרנק שווייצרי: ריבית סארון (SARON - Swiss Average Rate Overnight) יומית בתוספת המרווח הקיים ומקדם המרה
 • יין יפני: ריבית טורף (TORF - Tokyo Overnight Average Rate) בהתאם לתקופת עדכון הריבית בתוספת המרווח הקיים ומקדם המרה

כלל מקדמי ההמרה אשר נוספו לריבית ההלוואה, הם מקדמים אשר גובשו על ידי הארגון הבינלאומי ISDA International Swaps and Derivatives Associations.

מקדם המרה עבור מטבעות אירו ויין

הריביות החדשות יתפרסמו לתקופות שונות (לדוגמה: 3 חודשים, 6 חודשים). לכן המעבר מריבית ליבור לריביות החדשות, במטבעות אלו, ייעשה על ידי החלפה של ריבית ליבור לתקופת הריבית שהוגדרה בהלוואה (לדוגמה 3 חודשים) לריבית החדשה לאותה תקופת הריבית (בדוגמא 3 חודשים), כלומר הריבית שתתפרסם תהיה לפי ערך הריבית אשר תתנהל בשני ימי עסקים בנקאים הבאים בשוקי הכספים לפני יום עדכון הריבית (בדומה לקיים היום בליבור). באירו, המעבר לא יהיה כרוך בתוספת מקדם ההמרה.

מקדם המרה עבור פרנק שווייצרי ולירה שטרלינג

יתפרסמו שיעורי ריבית לתקופה של יום בלבד. לכן המעבר מריבית ליבור לריביות החדשות, במטבעות אלו, ייעשה על ידי החלפה של ריבית ליבור לתקופת הריבית שהוגדרה בהלוואה (לדוגמה 3 חודשים) לריבית הידועה ביום עדכון הריבית עבור כל מטבע בשעה 8 בבוקר שעון ישראל (וביום שאינו יום עסקים בישראל: בשעה 8:00 שעון ישראל ביום העסקים האחרון שקדם לאותו יום). הריבית שתיקבע על בסיס מנגנון הריבית תישאר קבועה במהלך כל תקופת עדכון הריבית (לדוגמה 3 חודשים). במטבעות אלו, המעבר יהיה כרוך בתוספת מקדם ההמרה. לא יחול שינוי בתאריך החיוב, במועד עדכון הריבית ובתנאי ההלוואה שאינם קשורים להגדרת ריבית הליבור.

מועד ההמרה

שיעור הריבית של ההלוואה שלך שהוא במט"ח / צמוד מט"ח עודכן במועד שינוי הריבית הראשון לאחר ה-31/12/21.
דוגמאות להמחשה בלבד עבור מצב שבו ריבית הליבור הייתה ממשיכה להתפרסם לעומת הפסקת הפרסום. הנתונים נכונים לתאריך 4/10/2021:

  ריבית הליבור ביין הייתה ממשיכה להתפרסם ריבית הליבור ביין
מפסיקה להתפרסם
ריבית הליבור בפרנק שווייצרי הייתה ממשיכה להתפרסם ריבית הליבור בפרנק שווייצרי מפסיקה להתפרסם
יתרה 50,000 יין 50,000 יין 80,000 פרנק שווייצרי 80,000 פרנק שווייצרי
תקופה שנותרה 20 שנה 20 שנה 7 שנים 7 שנים
תדירות עדכון הריבית רבעונית רבעונית רבעונית רבעונית
תדירות תשלום רבעונית רבעונית רבעונית רבעונית
ריבית בסיס 0.08%- LIBOR 0.02%- TORF 0.76%- LIBOR 0.71%- SARON
מרווח אשראי 2.21% 2.21% 2.13% 2.13%
מקדם המרה אין 0.01% אין 0.00%
ריבית ההלוואה  2.13% 2.20% 1.37% 1.42%
החזר חודשי בש"ח 462.98 ייו 464.40 יין 999.32 פרנק שווייצרי 1001.14 פרנק שווייצרי 

הבהרות

במקרה וההלוואה הינה באירו, מנגנון החישוב יהיה זהה לדוגמה שהוצגה ביין כאשר מקדם ההמרה יהיה שווה לאפס.


פיקדונות כספי פיצויים (רנטות)

ב-1/7/2023 הופסק פרסומה של ריבית הליבור במטבע דולר ארה"ב.

ריבית בסיס חדשה

החל מ-1/7/2023 ריבית פיקדון מט"ח פיצויים מחושבת על בסיס עוגן ריבית חדש:
דולר: ריבית (TERM-SOFR) בהתאם לתקופת הפיקדון ("ריבית הבסיס החדשה")
ריבית ה"TERM SOFR" – שיעור הריבית המבוססת על עסקאות בחוזים עתידיים בריבית ה-SOFR, כפי שתפורסם על-ידי CME GROUP.

הריבית החדשה תתפרסם לתקופות הבאות: חודש, 3 חודשים, 6 חודשים ו-12 חודשים (שנה).
שיעור הריבית השנתית לא יפחת מ-0.00001%.
בעת חידוש הפיקדונות הקיימים בחשבונך, יתווסף לריבית הפיקדון מקדם המרה. מקדם ההמרה הוא מקדם שגובש על-ידי הארגון הבינלאומי ISDA) International Swaps and Derivatives Associations). ("ריבית הפיקדון")

החלפת ריבית לפיקדון מתחדש

החל מה-1/7/2023 פיקדון מט"ח פיצויים מתחדש לתקופות של חודש, 3 ו-6 חודשים בלבד. 
המעבר מריבית ליבור-דולר לריבית הבסיס החדשה, ייעשה על-ידי החלפה של ריבית ליבור-דולר לריבית הבסיס החדשה לאותה תקופת ריבית (בדוגמה המוצגת בטבלה מטה, 3 חודשים).
ריבית הבסיס החדשה תיקבע לפי ריבית ה-TERM-SOFR, שתפורסם ביום חידוש הפיקדון, לתקופת ריבית הפיקדון. בימים בהם לא תפורסם ריבית ה-TERM-SOFR, ייעשה שימוש בריבית ה-TERM-SOFR הידועה (האחרונה שפורסמה) לתקופת ריבית הפיקדון.

פירוט מקדמי ההמרה לפי תקופות:

תקופת הפיקדון חודש 3 חודשים 6 חודשים
מקדם המרה שיתווסף לפיקדון מתחדש 0.11448% 0.26161% 0.42826%


יובהר כי כתוצאה משינוי ריבית הבסיס, לא חלו שינויים בפרטים הבאים: תאריך החידוש, תאריך ההפקדה, תאריך הפירעון ו/או כל נושא שאינו קשור להגדרת ריבית הליבור.

מועד ההמרה

שיעור ריבית הפיקדון במט"ח, עודכן במועד החידוש הראשון לאחר ה-30/6/23, עבור פיקדון ו/או פיקדונות הקיימים בחשבונך.

דוגמה, להמחשה בלבד, עבור פיקדון שהופקד ב-29/3/2023 לתקופה של 3 חודשים:

  תנאי הפיקדון טרם הפסקת פרסום ריבית הליבור אומדן פיקדון זהה אם היה מופקד בריבית TERM-SOFR
סכום פיקדון כ-172,000 דולר כ-172,000 דולר
תקופה 3 חודשים 3 חודשים
שיעור ריבית בסיס נכון ל-29/03/2023 5.15914% 4.89833%
מקדם המרה (תוספת לריבית הפיקדון) אין 0.26161%
ריבית הפיקדון 5.15914% 5.15994%
סכום ריבית (משוערך) ל-3 חודשים 2,218.43 דולר 2,218.77 דולר


הבנק רשאי להפסיק את חידוש הפיקדון ו/או לעדכן את ריבית הפיקדון בשל שינוי בריבית הבסיס החדשה ו/או בשל סיבות אחרות שאינן בשליטת הבנק או באחריותו, והכל בהתאם להודעת הבנק ו/או פרסום על פי הוראות כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ״ב-1992.


אופן יישום ההמרה בעת גביית ריבית בגין יתרות זכות בעו"ש מט"ח 

החל מה-1/1/2022 חיוב גביית זכות עו"ש מט"ח במטבעות אירו ופרנק שווייצרי נעשה על ידי הריביות הבסיס האלטרנטיביות הבאות: 
 • אירו: ריבית אסתר (ESTR) יומית הידועה בשעה 8:00 שעון ישראל, בכל יום (וביום שאינו יום עסקים בישראל: בשעה 8:00 שעון ישראל ביום העסקים האחרון שקדם לאותו יום)
 • פרנק שווייצרי: ריבית סארון (SARON) יומית הידועה בשעה 8:00 שעון ישראל, בכל יום (וביום שאינו יום עסקים בישראל: בשעה 8:00 שעון ישראל ביום העסקים האחרון שקדם לאותו יום)

נמשיך לחייב את החשבון ביום העסקים הראשון של כל רבעון, בסכום הריבית שהצטבר בגין יתרות הזכות ברבעון הקודם. גם באופן חישוב הריבית לא יחול כל שינוי.

מועד ההמרה

שיעור הריבית בגינה יחויב חשבונך על עו"ש זכות במטבע/ות לעיל עודכן ב-1/1/22. 
דוגמאות להמחשה בלבד עבור מצב שבו ריבית הליבור הייתה ממשיכה להתפרסם לעומת הפסקת הפרסום. הנתונים נכונים לרבעון 3 בשנת 2021 (30/9/2021-1/6/2021):

  ריבית הליבור באירו הייתה ממשיכה להתפרסם ריבית הליבור באירו הפסיקה להתפרסם ריבית הליבור בפרנק שווייצרי הייתה ממשיכה להתפרסם ריבית הליבור בפרנק שווייצרי מפסיקה להתפרסם
יתרה במטבע כ-100,000 אירו כ-100,000 אירו כ-100,000 פרנק שווייצרי כ-100,000 פרנק שווייצרי
תדירות עדכון הריבית יומית יומית יומית יומית
תדירות תשלום רבעונית רבעונית רבעונית רבעונית
ריבית בסיס ממוצעת לתקופת התשלום 0.59% - LIBOR ממוצע 0.57%- ESTR ממוצע 0.79%- LIBOR ממוצע 0.72%- SARON ממוצע
חיוב רבעוני במטבע כ-150 אירו כ-145 אירו כ-201 פרנק שווייצרי כ-185 פרנק שווייצרי

הבהרות

הבנק רשאי לשנות את מועד החיוב, שיטת החישוב ושיעורי הריבית בשל שינוי בשיעור הריבית הבסיסית ו/או בשל סיבות אחרות, ולהוסיף מעת לעת סוגי מטבעות לרשימת המטבעות שעליהם תחול ריבית שלילית בגין יתרות זכות בעו"ש, והכל בהתאם להודעת הבנק ו/או פרסום על פי הוראות כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ״ב-1992


אופן יישום ההמרה במסגרות אשראי (חח"ד)

החל מה-1/1/2022 חיוב גביית זכות עו"ש מט"ח במטבעות אירו ופרנק שווייצרי נעשה על ידי הריביות הבסיס האלטרנטיביות הבאות:

 • אירו: ריבית אסתר (ESTR) יומית, בתוספת המרווח הקיים בחשבון
 • לירה שטרלינג: ריבית סוניה (SONIA) יומית, בתוספת המרווח הקיים בחשבון
 • פרנק שוויצרי: ריבית סארון (SARON) יומית, בתוספת המרווח הקיים בחשבון
 • יין יפני: ריבית טונה (TONA) יומית, בתוספת המרווח הקיים בחשבון

הריביות תקבענה לפי מה שידוע בבנק בשעה 8:00 בבוקר שעון ישראל ביום החידוש או ביצוע (ביום שאינו יום עסקים בישראל: בשעה 8:00 שעון ישראל ביום העסקים האחרון שקדם לאותו יום). בגין יתרות חובה בדולר ארה"ב חל שינוי רק בתחילת הרבעון העוקב של חידוש החוזה הקרוב, שאז יעודכן עוגן הריבית החדש לריבית סופר (SOFR) יומית. לדוגמה: אם תאריך חידוש החוזה הינו ה-05/02/22, אזי עד תום הרבעון, ה-31/3/2022, החישוב התבצע לפי ליבור דולר (קיים היום), ומה-1/4/2022 החישוב נעשה לפי SOFR.

מועד ההמרה

שיעור הריבית שבו יחויב חשבונך על יתרת החח"ד במטבע/ות לעיל (למעט דולר) עודכן ב-1/1/2022.
דוגמאות להמחשה בלבד עבור מצב שבו ריבית הליבור הייתה ממשיכה להתפרסם לעומת הפסקת הפרסום. הנתונים נכונים לרבעון 3 בשנת 2021 (30/9/2021-1/6/2021):

  ריבית הליבור באירו הייתה ממשיכה להתפרסם ריבית הליבור באירו הפסיקה להתפרסם ריבית הליבור באירו הייתה ממשיכה להתפרסם ריבית הליבור ביין מפסיקה להתפרסם
יתרה במטבע כ-100,000 אירו כ-100,000 אירו כ-100,000 אירו כ-100,000 אירו
תדירות עדכון הריבית יומית יומית יומית יומית
תדירות תשלום רבעונית רבעונית רבעונית רבעונית
ריבית בסיס ממוצעת לתקופת התשלום 0.59%- LIBOR ממוצע 0.57%- ESTR ממוצע 0.04% LIBOR ממוצע 0.05% SONIA ממוצע
מרווח אשראי 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
ריבית ממוצעת לגבייה לתקופת התשלום 4.41% 4.43% 5.04% 5.05%
חיוב רבעוני במטבע כ-1,127 אירו כ-1,133 אירו כ-1,288 לירות שטרלינג כ-1,291 לירות שטרלינג

הבהרות

הבנק רשאי לשנות את מועד החיוב, שיטת החישוב ושיעורי הריבית בשל שינוי בשיעור הריבית הבסיסית ו/או בשל סיבות אחרות, והכל בהתאם להודעת הבנק ו/או פרסום על פי הוראות כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ״ב-1992.

 


מתי השינוי בריביות צפוי להיכנס לתוקף?

השינוי חל על מכשירים פיננסיים בריבית משתנה בלבד. ב-1/1/2022, אימצה המערכת הפיננסית בעולם את השימוש בריביות החדשות, והפסיקה את השימוש הריביות הליבור הקיימות. ריבית הליבור-דולר תמשיך להתקיים עד סוף יוני 2023, אך תשמש בעיקר לעסקאות פיננסיות קיימות.

 

 

לא מצאת תשובה?  עוד שאלות נפוצות