Generic placeholder image Generic placeholder image
כל מה שכדאי לדעת על השינוי בריבית הליבור
שאלות ותשובות

מהי ריבית הליבור?

ריבית הליבור (LIBOR - London Interbank Offered Rate) היא הריבית המוצעת לבנקים עבור עסקאות בפיקדונות מט"ח בשוק הבין-בנקאי בלונדון. היא מפורסמת מדי יום עסקים בשעה 11:00 לפי שעון לונדון. ריבית הליבור מהווה בסיס עולמי לביצוע עסקאות ב- 5 מטבעות מט"ח: דולר ארה"ב, אירו, לירה שטרלינג, פרנק שווייצרי ויין יפני.


מהו השינוי הצפוי בריבית הליבור?​​

השינוי הוא בכל המערכות הפיננסיות בעולם. הגוף העולמי האמון על ריביות הליבור צפוי להודיע בסוף שנת 2021 על הפסקת פרסום ריביות הליבור והחלפתו בריביות אחרות עבור כל מטבע. השינוי לא חל על ריבית הליבור דולר-ארה"ב, אשר צפויה להמשיך ולהתפרסם עד סוף חודש יוני בשנת 2023 אם לא יוחלט אחרת במערכת הפיננסית בעולם.


מהן הריביות אשר יחליפו את ריביות הליבור?

ריביות בסיס כגון ליבור חשובות בשוקי הכספים והמימון. לכן לטובת החלפתן ועדות בינלאומיות בחרו ריביות חדשות אשר יחליפו את ריבית הליבור מתחילת 2022 (ריבית הליבור-דולר ממשיכה להתפרסם עד סוף יוני 2023, אך בעסקאות חדשות ישתמשו בריבית אלטרנטיבית). לריביות החדשות קיים רגולטור אשר אמון על אותה ריבית


פירוט ריביות הבסיס החדשות

מטבע סימול בין לאומי הריבית החדשה
דולר ארה"ב USD

SOFR - Secured Overnight Financing Rate

לתקופה של 1 יום 

דולר ארה"ב USD

TERM-SOFR

לתקופות שונות כגון: חודש, 3 חודשים, 6 חודשים ועד שנה

אירו EUR

EURIBOR

לתקופות שונות

אירו EUR

ESTR - Euro short-term rate

לתקופה של 1 יום

לירה סטרלינג GBP

SONIA - Sterling Overnight Index Average

לתקופה של 1 יום

פרנק שווצרי CHF

SARON - Swiss Average Rate Overnight

לתקופה של 1 יום 

יין יפני JPY

TONA - Tokyo Overnight Average Rate

לתקופה של 1 יום

יין יפני JPY

TORF - Tokyo Term Risk Free Rate

לתקופות שונות: חודש כגון, 3 חודשים, 6 חודשים

הערות:

 • ריבית ליבור-דולר ממשיכה להתפרסם עד ה- 30/06/2023 עבור הלוואות שבוצעו טרם ה-01/01/2022. על כן במטבע דולר, ריבית ה-SOFR וה TERM-SOFR - ישמשו לעסקאות חדשות בלבד החל מה-01/01/2022.
 • בלירה סטרלינג ובפרנק שווצרי לא מתוכנן להתפרסם עקום ריבית ולכן תונהג ריבית יומית בקביעת הריבית במוצרים השונים במטבעות אלו (נקוב וצמוד).

מה המשמעות של החלפת ריביות הליבור עבורי כלקוח?

ריבית הליבור בכל מטבע, היוותה בסיס לחישוב שערי הריבית על מוצרים פיננסיים בעלי ריבית משתנה, למשל – מסגרת האשראי במטבע חוץ והלוואות במטבע חוץ.
הריביות החדשות, אשר אינן זהות לריבית הליבור, יהוו ריבית בסיס עבור חישוב הריבית במכשירים פיננסיים מבוססי ליבור היום, ויהוו ריבית בסיס עבור חישוב הריבית במכשירים פיננסיים בעתיד. יש לחדד שלמרות מועד השינוי הקרוב, עדיין שורר בתחום זה חוסר ודאות ואי גיבוש של דרכי ביצוע מקובלות ואחידות במערכת הפיננסית בעולם. ההמרה מריבית ליבור לריבית בסיס חלופית תתבצע כפי שיהיה נהוג במערכת הפיננסית בעולם. ללקוח שבחשבונו מכשיר פיננסי עם ריבית משתנה אשר הופק ע"י הבנק (משכנתא, הלוואה וכיו"ב) תישלח הודעה ייעודית בדבר השינוי הצפוי.


אופן יישום ההמרה בהלוואות לדיור (משכנתא)

החל מה-01/01/2022 ריבית חלק/י הלוואה צמוד/י המט"ח תחושב על בסיס עוגני ריבית החדשים: 

 • אירו: ריבית יוריבור (EURIBOR) בהתאם לתקופת עדכון הריבית, בתוספת המרווח/ים הקיים/ים.
 • יין יפני: ריבית טורף (TORF - Tokyo Overnight Average Rate) בהתאם לתקופת עדכון הריבית בתוספת מרווח קיים ומקדם המרה, כמפורט בהמשך.
 • פרנק שוויצרי: ריבית סארון (SARON - Swiss Average Rate Overnight) יומית בתוספת המרווח הקיים. עבור מטבע זה (בתדירות עדכון ריבית כל 3 חודשים), מקדם המרה של ISDA (מעוגל ל-2 ספרות) שווה לאפס ולכן המרווח בהלוואה נותר ללא שינוי.

כלל מקדמי ההמרה אשר יוספו לריבית ההלוואה, הינם מקדמים אשר גובשו על ידי הארגון הבינלאומי ISDA International Swaps and Derivatives Associations ומפורטים בהמשך.

מקדם המרה עבור אירו ויין

הריביות החדשות יתפרסמו לתקופות שונות (לדוגמא: 3 חודשים, 6 חודשים). לכן המעבר מריבית ליבור לריבית החדשה, במטבעות אלו, יעשה על ידי החלפה של ריבית ליבור לתקופת עדכון הריבית שהוגדרה בהלוואה (3 חודשים) לריבית החדשה לאותה תקופת עדכון ריבית (3 חודשים). כלומר הריבית שתתפרסם תהיה לפי ערך הריבית אשר תתנהל בשני ימי עסקים בנקאים הבאים בשוקי הכספים לפני יום עדכון הריבית (בדומה לקיים היום בליבור). כאשר במטבע יין המעבר יהיה כרוך בתוספת מקדם ההמרה, ובמטבע אירו המעבר לא יהיה כרוך בתוספת מקדם ההמרה.

מקדם המרה עבור פרנק שווצרי

שעורי ריבית יתפרסמו  לתקופה של יום בלבד. לכן המעבר מריבית ליבור לריבית החדשה, במטבע זה, יעשה על ידי החלפה של ריבית ליבור לתקופת עדכון הריבית שהוגדרה בהלוואה (3 חודשים) לריבית ליום הידועה במועד עדכון הריבית בשעה 8:00 בבוקר שעון ישראל. הריבית שתקבע על בסיס מנגנון הריבית החדש תישאר קבועה במהלך כל תקופת עדכון הריבית (3 חודשים). חשוב לציין כי לא יחול שינוי בתאריך החיוב, במועד עדכון הריבית ובתנאי ההלוואה שאינם קשורים להגדרת ריבית הלייבור.


מועד ההמרה

שיעור הריבית בחלק/י ההלוואה שלך שהינו/ם צמוד/י מט"ח יעודכן לראשונה לפי השינוי שתואר לעיל, במועד שינוי הריבית הראשון שלאחר ה- 31.12.21.
דוגמאות להמחשה בלבד עבור מצב שבו ריבית הליבור היתה ממשיכה להתפרסם לעומת הפסקת הפרסום. הנתונים נכונים לתאריך 4.10.2021:

ריבית הליבור באירו היתה ממשיכה להתפרסם ריבית הליבור באירו מפסיקה להתפרסם ריבית הליבור ביין היתה ממשיכה להתפרסם ריבית הליבור ביין מפסיקה להתפרסם ריבית הליבור בפרנק שווצרי היתה ממשיכה להתפרסם ריבית הליבור בפרנק שווצרי מפסיקה להתפרסם
יתרה 300,000 ש"ח 300,000 ש"ח 50,000 ש"ח 50,000 ש"ח 80,000 ש"ח 80,000 ש"ח
תקופה שנותרה 30 שנה 30 שנה 20 שנה 20 שנה 7 שנים 7 שנים
תדירות עדכון הריבית רבעונית רבעונית רבעונית רבעונית רבעונית רבעונית
תדירות תשלום חודשית חודשית חודשית חודשית חודשית חודשית
ריבית בסיס LIBOR - אירו ל-3 חודשים EURIBOR - ל-3 חודשים LIBOR - יין ל-3 חודשים TORF - ל-3 חודשים LIBOR - פרנק שווצרי ל-3 חודשים SARON - יומי
ערך ריבית בסיס 0.56%- 0.55%- 0.08%- 0.02%- 0.76%- 0.71%-
מרווח אשראי  הבהרה  הבהרה 2.21% 2.21% 2.13% 2.13%
מקדם המרה אין אין אין 0.01% אין 0.00%
ריבית ההלוואה  2.60% 2.61% 2.13% 2.20% 1.37% 1.42%
החזר חודשי בש"ח 1,201.02 ש"ח  1,202.59 ש"ח  462.98 ש"ח 464.40 ש"ח  999.32 ש"ח 1001.14 ש"ח

אופן יישום ההמרה בהלוואות מסחריות 

החל מה-01/01/2022 ריבית הלוואה נקובת מט"ח או צמודת מט"ח תחושב על פי הריביות הבסיס האלטרנטיביות הבאות:

 • אירו: ריבית יוריבור (EURIBOR) בהתאם לתקופת הריבית, בתוספת המרווח הקיים
 • לירה שטרלינג: ריבית סוניה (SONIA - Sterling Overnight Index Average) יומית בתוספת המרווח הקיים ומקדם המרה 
 • פרנק שוויצרי: ריבית סארון (SARON - Swiss Average Rate Overnight) יומית בתוספת המרווח הקיים ומקדם המרה
 • יין יפני: ריבית טורף (TORF - Tokyo Overnight Average Rate) בהתאם לתקופת עדכון הריבית בתוספת המרווח הקיים ומקדם המרה

כלל מקדמי ההמרה אשר יוספו לריבית ההלוואה, הינם מקדמים אשר גובשו על ידי הארגון הבינלאומי ISDA International Swaps and Derivatives Associations.

מקדם המרה עבור מטבעות אירו ויין

הריביות החדשות יתפרסמו לתקופות שונות (לדוגמא: 3 חודשים, 6 חודשים). לכן המעבר מריבית ליבור לריביות החדשות, במטבעות אלו, ייעשה על ידי החלפה של ריבית ליבור לתקופת הריבית שהוגדרה בהלוואה (לדוגמא 3 חודשים) לריבית החדשה לאותה תקופת הריבית (בדוגמא 3 חודשים), כלומר הריבית שתתפרסם תהיה לפי ערך הריבית אשר תתנהל בשני ימי עסקים בנקאים הבאים בשוקי הכספים לפני יום עדכון הריבית (בדומה לקיים היום בליבור). באירו, המעבר לא יהיה כרוך בתוספת מקדם ההמרה.

מקדם המרה עבור פרנק שווצרי ולירה סטרלינג

יתפסמו שעורי ריבית לתקופה של יום בלבד. לכן המעבר מריבית ליבור לריביות החדשות, במטבעות אלו, ייעשה על ידי החלפה של ריבית ליבור לתקופת הריבית שהוגדרה בהלוואה (לדוגמא 3 חודשים) לריבית הידועה ביום עדכון הריבית עבור כל מטבע בשעה 8 בבוקר שעון ישראל (וביום שאינו יום עסקים בישראל: בשעה 8:00 שעון ישראל ביום העסקים האחרון שקדם לאותו יום). הריבית שתקבע על בסיס מנגנון הריבית תישאר קבועה במהלך כל תקופת עדכון הריבית (בדוגמא 3 חודשים). במטבעות אלו, המעבר יהיה כרוך בתוספת מקדם ההמרה. לא יחול שינוי בתאריך החיוב, במועד עדכון הריבית ובתנאי ההלוואה שאינם קשורים להגדרת ריבית הלייבור.

מועד ההמרה

שיעור הריבית של ההלוואה שלך שהינו במט"ח / צמוד מט"ח יעודכן במועד שינוי הריבית הראשון לאחר ה- 31.12.21.
דוגמאות להמחשה בלבד עבור מצב שבו ריבית הליבור היתה ממשיכה להתפרסם לעומת הפסקת הפרסום. הנתונים נכונים לתאריך 4.10.2021:

  ריבית הליבור ביין היתה ממשיכה להתפרסם ריבית הליבור ביין מפסיקה להתפרסם ריבית הליבור בפרנק שווצרי היתה ממשיכה להתפרסם ריבית הליבור בפרנק שווצרי מפסיקה להתפרסם
יתרה 50,000 יין 50,000 יין 80,000 פרנק שווצרי 80,000 פרנק שווצרי
תקופה שנותרה 20 שנה 20 שנה 7 שנים 7 שנים
תדירות עדכון הריבית רבעונית רבעונית רבעונית רבעונית
תדירות תשלום רבעונית רבעונית רבעונית רבעונית
ריבית בסיס 0.08%- LIBOR 0.02%- TORF 0.76%- LIBOR 0.71%- SARON
מרווח אשראי 2.21% 2.21% 2.13% 2.13%
מקדם המרה אין 0.01% אין 0.00%
ריבית ההלוואה  2.13% 2.20% 1.37% 1.42%
החזר חודשי בש"ח 462.98 ייו 464.40 יין 999.32 פרנק שווצרי 1001.14 פרנק שווצרי 

הבהרות

במקרה וההלוואה הינה באירו, מנגנון החישוב יהיה זהה לדוגמא שהוצגה ביין כאשר מקדם ההמרה יהיה שווה לאפס.


אופן יישום ההמרה בעת גביית ריבית בגין יתרות זכות בעו"ש מט"ח 

החל מה-01/01/2022 חיוב גביית זכות עו"ש מט"ח במטבעות אירו ופרנק שווצרי יעשה על ידי הריביות הבסיס האלטרנטיביות הבאות: 
 • אירו: ריבית אסתר (ESTR) יומית הידועה בשעה 8:00 שעון ישראל, בכל יום  (וביום שאינו יום עסקים בישראל: בשעה 8:00 שעון ישראל ביום העסקים האחרון שקדם לאותו יום)
 • פרנק שוויצרי: ריבית סארון (SARON) יומית הידועה בשעה 8:00 שעון ישראל, בכל יום  (וביום שאינו יום עסקים בישראל: בשעה 8:00 שעון ישראל ביום העסקים האחרון שקדם לאותו יום)

נמשיך לחייב את החשבון ביום העסקים הראשון של כל רבעון, בסכום הריבית שהצטבר בגין יתרות הזכות ברבעון הקודם. גם באופן חישוב הריבית לא יחול כל שינוי.

מועד ההמרה

שיעור הריבית בגינה תחויב על עו"ש זכות במטבע/ות לעיל יעודכן החל מה-01.01.22. 
דוגמאות להמחשה בלבד עבור מצב שבו ריבית הליבור היתה ממשיכה להתפרסם לעומת הפסקת הפרסום. הנתונים נכונים רבעון 3 בשנת 2021 (01.06.2021 - 30.09.2021):

  ריבית הליבור באירו היתה ממשיכה להתפרסם ריבית הליבור באירו הפסיקה להתפרסם ריבית הליבור בפרנק שווצרי היתה ממשיכה להתפרסם ריבית הליבור בפרנק שווצרי מפסיקה להתפרסם
יתרה במטבע כ-100,000 אירו כ-100,000 אירו כ-100,000 פרנק שווצרי כ-100,000 פרנק שווצרי
תדירות עדכון הריבית יומית יומית יומית יומית
תדירות תשלום רבעונית רבעונית רבעונית רבעונית
ריבית בסיס ממוצעת לתקופת התשלום 0.59% - LIBOR ממוצע 0.57%- ESTR ממוצע 0.79%- LIBOR ממוצע 0.72%- SARON ממוצע
חיוב רבעוני במטבע כ-150 אירו כ-145 אירו כ-201 פרנק שווצרי כ-185 פרנק שווצרי

הבהרות

הבנק רשאי לשנות את מועד החיוב, שיטת החישוב ושיעורי הריבית בשל שינוי בשיעור הריבית הבסיסית ו/או בשל סיבות אחרות, ולהוסיף מעת לעת סוגי מטבעות לרשימת המטבעות שעליהם תחול ריבית שלילית בגין יתרות זכות בעו"ש, והכל בהתאם להודעת הבנק ו/או פרסום על פי הוראות כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ״ב- 1992


אופן יישום ההמרה במסגרות אשראי (חח"ד)

החל מה-01/01/2022 חיוב גביית זכות עו"ש מט"ח במטבעות אירו ופרנק שווצרי יעשה על ידי הריביות הבסיס האלטרנטיביות הבאות:

 • אירו: ריבית אסתר (ESTR) יומית, בתוספת המרווח הקיים בחשבון
 • לירה שטרלינג: ריבית סוניה (SONIA) יומית, בתוספת המרווח הקיים בחשבון
 • פרנק שוויצרי: ריבית סארון (SARON) יומית, בתוספת המרווח הקיים בחשבון
 • יין יפני: ריבית טונה (TONA) יומית, בתוספת המרווח הקיים בחשבון

הריביות תקבענה לפי מה שידוע בבנק בשעה 8 בבוקר שעון ישראל ביום החידוש או ביצוע (ביום שאינו יום עסקים בישראל: בשעה 8:00 שעון ישראל ביום העסקים האחרון שקדם לאותו יום). בגין יתרות חובה בדולר ארה"ב יחול שינוי רק בתחילת הרבעון העוקב של חידוש החוזה הקרוב, שאז יעודכן עוגן הריבית החדש לריבית סופר (SOFR) יומית. לדוגמה: אם תאריך חידוש החוזה הינו ה-05/02/22, אזי עד תום הרבעון, ה-31/3/2022, החישוב יתבצע לפי ליבור דולר (קיים היום), ומה-01/04/2022 החישוב ייעשה לפי SOFR.

מועד ההמרה

שיעור הריבית אשר תחויב על יתרת החח"ד במטבע/ות לעיל (למעט דולר) יעודכן החל מה- 01.01.2022.
דוגמאות להמחשה בלבד עבור מצב שבו ריבית הליבור היתה ממשיכה להתפרסם לעומת הפסקת הפרסום. הנתונים נכונים רבעון 3 בשנת 2021 (01.06.2021 - 30.09.2021):

  ריבית הליבור באירו היתה ממשיכה להתפרסם ריבית הליבור באירו הפסיקה להתפרסם ריבית הליבור באירו היתה ממשיכה להתפרסם ריבית הליבור ביין מפסיקה להתפרסם
יתרה במטבע כ-100,000 אירו כ-100,000 אירו כ-100,000 אירו כ-100,000 אירו
תדירות עדכון הריבית יומית יומית יומית יומית
תדירות תשלום רבעונית רבעונית רבעונית רבעונית
ריבית בסיס ממוצעת לתקופת התשלום 0.59%- LIBOR ממוצע 0.57%- ESTR ממוצע 0.04% LIBOR ממוצע 0.05% SONIA ממוצע
מרווח אשראי 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
ריבית ממוצעת לגבייה לתקופת התשלום 4.41% 4.43% 5.04% 5.05%
חיוב רבעוני במטבע כ-1,127 אירו כ-1,133 אירו כ-1,288 לירות שטרלינג כ-1,291 לירות שטרלינג

הבהרות

הבנק רשאי לשנות את מועד החיוב, שיטת החישוב ושיעורי הריבית בשל שינוי בשיעור הריבית הבסיסית ו/או בשל סיבות אחרות, והכל בהתאם להודעת הבנק ו/או פרסום על פי הוראות כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ״ב-1992.

 


מתי השינוי בריביות צפוי להיכנס לתוקף?

השינוי חל על מכשירים פיננסיים בריבית משתנה בלבד. החל מה-01/01/2022, צפויה מערכת הפיננסית בעולם לאמץ את השימוש בריביות החדשות, ולהפסיק את השימוש הריביות הליבור הקיימות. ריבית הליבור-דולר תמשיך להתקיים עד סוף יוני 2023, אך תשמש בעיקר לעסקאות פיננסיות קיימות.

 

לא מצאת תשובה?  עוד שאלות נפוצות