Generic placeholder image Generic placeholder image
מהם פק"מ ומק"מ?
מהם פק"מ ומק"מ?
הפק"מ (פיקדון קצר מועד) והמק"מ (מלווה קצר מועד) הם שני אפיקי השקעה בהם ניתן להשקיע סכומי כסף לטווח זמן קצר-בינוני.

הבחירה אם לחסוך בפק"מ הלא צמוד בריבית הקבועה או במק"מ נעשית תוך חישוב גובה הריבית המתקבלת בכל אחד מן האפיקים. כדי לבדוק איזה חיסכון ייתן לך תשואה גבוהה יותר, עליך לבדוק את הריבית המתקבלת בפק"מ הלא צמוד בריבית קבועה ובמק"מ ולהשוות ביניהן (וזאת לאחר ניכוי העמלות) . השוואה זו נקראת: "תשואה לאחר עמלה במונח פק"מ", והיא מוצגת בעיתונות היומית כמו גם בסניפי מזרחי-טפחות. 

שיעור המס על פק"מ הלא צמוד והמק"מ הוא זהה ועומד על 15%. 

מהו פ​ק"מ?

פק"מ הוא פיקדון לטווח קצר עד בינוני המונפק על ידי הבנק.הפק"מ יכול לשמש כמסלול חיסכון למען מטרה מוגדרת, כגון נסיעה לחו"ל, רכישת מכונית, ועוד  הבנק מתחייב לשלם עבור הכסף המופקד בפק"מ ריבית מסוימת על פי תנאי הפיקדון. 

התשואה ברכישת מק"מ ודאית רק אם מחזיקים בו עד תום התקופה. המק"מ מאפשר נזילות, בכך שאפשר למכור אותו בבורסה במהלך המסחר בכל יום ראשון עד חמישי. אולם המכירה לפני הפדיון עשויה להביא לתשואה שונה מזו שהייתה מתקבלת בהחזקתו עד למועד הפדיון.
 

מהם סוגי הפק"מ?

  • הפקדת כספים חד-פעמית לפרק זמן מוגדר מראש. בתום התקופה שהוגדרה מתקבל  הכסף בתוספת הריבית שנקבעה מראש. את הפק"מ ניתן לחדש לתקופה נוספת זהה או שונה מהתקופה המקורית, ניתן להוסיף כסף בעת החידוש או למשוך כסף בזמן החידוש .
  • ​​ פק"מ בהוראת קבע: בכל חודש יופקד סכום כסף שיצטבר לסכום אחד. בסוף התקופה שהוגדרה מראש מתקבל הכסף בתוספת הריבית שנקבעה עבור כל הפקדה.

 

מהו מק"מ?

מק"מ (מלווה קצר מועד) הוא אג"ח ממשלתית המונפקת בניכיון, כלומר מתחת לערכו הנקוב, לתקופות של עד שנה. מכיוון שמק"מ אינו צמוד ואינו נושא ריבית, הוא נמכר ונסחר במחיר נמוך מערכו הנקוב. מק"מ נפדה על פי ערכו הנקוב. 

מכירה וקנייה של מק"מ כרוכה בעמלה של 0.1%. החזקת מק"מ כרוכה בתשלום דמי ניהול פיקדון ניירות ערך של 0.625% בשנה. 

רוכשים מק"מ בבורסה או בהנפקה - בנק ישראל מוכר לציבור מק"מ באמצעות מכרזים. הציבור רשאי לגשת למכרזים המתקיימים בדרך כלל בכל שבוע שני, בימי ג'. היקף הרכישה המזערי עומד בסך של כ-100,000 ₪. 

 

 

לא מצאת תשובה?  עוד שאלות נפוצות