Generic placeholder image Generic placeholder image
מה קורה כאשר מוצג צ'ק לפירעון אבל אין יתרה מספקת בחשבון?
מה קורה כאשר מוצג צ'ק לפירעון אבל אין יתרה מספקת בחשבון?

החל מה-18/8 מודיע הבנק על כך לבעלי החשבון ומורשי החתימה ב-SMS או בדוא"ל.
זאת, כדי שיפקידו כספים בחשבון עד סוף יום העסקים, כדי למנוע החזרת הצ'ק.


ניתן להפקיד כסף בדרכים הבאות:

  • הפקדת מזומן
  • העברת כספים מחשבון אחר במזרחי-טפחות
  • העברת כספים מבנק אחר, בתנאי שמבצעים העברה מיידית.


הפקדת צ'ק או העברה שאינה מיידית לא יאפשרו את כיבוד הצ'ק.
אם נרשם בחשבון חיוב צ'ק עם ציון "החזרת צ'ק על תנאי", תיבדק שוב היתרה בסוף יום העסקים, ואם היתרה תאפשר לפרוע את הצ'ק, ההחזרה תבוטל.


אם בחשבון יש מספר חיובים עם "החזרת צ'ק על תנאי", והיתרה בסוף יום העסקים תאפשר לכבד את חלקם, הבנק יפעל כדי לכבד כמה שיותר צ'קים.
הבנק ישלח הודעה גם במקרה שלא ניתן להפקיד בחשבון, למשל אם החשבון סגור או חסום. יתכן גם שאם יש יתרה בחשבון, הצ'ק לא יכובד מסיבה טכנית אחרת.

לא מצאת תשובה?  עוד שאלות נפוצות