Generic placeholder image Generic placeholder image
איך ניתן לעדכן פרטים אישיים בבנק?
איך ניתן לעדכן פרטים אישיים בבנק?
  • כדי לשנות שם משפחה, כתובת מגורים, מספר טלפון ודוא"ל - יש ליידע את הבנקאי בסניפך דרך שירות "התכתבות עם בנקאי" בדיגיטל
         אפשרות נוספת היא לעדכן את הבנקאי בטלפון ​​​​​​​*8860

  • כדי לשנות כתובת למשלוח דואר - אם ברשותך חשבון פרטי עם שותפים או חשבון עסקי, יש לשלוח טופס לשינוי כתובת כקובץ דרך שירות "התכתבות עם בנקאי" או בפקס לסניף שלך. לשינוי זה נדרשת חתימה של כל השותפים בחשבון ​

  • כדי לעדכן פרטים אישיים בחשבון משכנתא, יש להיכנס לאתר הפעולות >> הלוואות ומשכנתאות >> בקשות וטפסים >> עדכון פרטים אישיים
        באפליקציה: לחיצה על תפריט הפעולות הכתום משמאל >> משכנתאות >> עדכון פרטים אישיים

חשוב לדעת: בכל עדכון של פרטים אישיים יש להעביר לבנק צילום עדכני של תעודת הזהות


לא מצאת תשובה?  עוד שאלות נפוצות