Generic placeholder image Generic placeholder image
איך ניתן לעדכן פרטים אישיים בבנק?
איך ניתן לעדכן פרטים אישיים בבנק?
  • כדי לשנות שם משפחה, כתובת מגורים, מספר טלפון ודוא"ל - יש ליידע את הבנקאי בסניפך דרך שירות "התכתבות עם בנקאי" בדיגיטל או בטלפון ​​​​​​​*8860.

  • כדי לשנות כתובת למשלוח דואר - יש לשלוח טופס לשינוי כתובת כקובץ דרך שירות "התכתבות עם בנקאי" או בפקס לסניף שלך. לשינוי זה נדרשת חתימה של כל השותפים בחשבון. ​לא מצאת תשובה?  עוד שאלות נפוצות