עדכון תנאי פעילות בחשבון אפריל 2020


בהתאם לתנאי הסכם ניהול החשבון רשאי הבנק לשנות מעת לעת את תנאי ההסכם לניהול חשבון או תנאי הסכמים אחרים וכן להוסיף להם תנאים חדשים.

בשל חקיקת חוק שירותי תשלום התשע"ט – 2019, חקיקת חוק חדלות פרעון התשע"ח – 2018, חוק אשראי הוגן תשנ"ג – 1993 (תיקון מס' 5 לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות התשנ"ג – 1993), חוק נתוני אשראי התשע"ו – 2016 ושינויים בתהליכים ומוצרים שונים בבנק, עדכן הבנק את תנאי הסכם ניהול החשבון.

כמו כן, מדיניות הפרטיות של הבנק צורפה כנספח ה' של החוברת. השינויים ביחס לחשבונות הלקוחות המתנהלים בבנק (למעט סעיף 35 להסכם) יחולו בתום 30 יום מתאריך 13.9.2020.

סעיף 35 יחול החל ביום 14.10.2020.

 

קישורים למסמכים ​

מסמך שינויים מפורט תנאים כלליים לניהול חשבון​
הודעה לפי סעיף 78 (ב)(2)(ב) לחוק שירותי תשלום התשע"ט – 2019
חוברת תנאים כלליים לפעילות בחשבון


בהתאם למוסכם בסעיף 30 בחוברת תנאים כלליים לניהול חשבון, אם השינויים הנ"ל אינם מקובלים אליך, יש לפנות לבנקאי בסניף.

את פירוט השינויים ואת החוברות המעודכנות ניתן לקבל גם בסניף.

 

ניתן לעיין בעדכונים הקודמים​ של תנאי פעילות בחשבון (פברואר 2018).