עדכון תנאי פעילות בחשבון פברואר 2018


הבנק ערך שינויים בתנאים המשפטיים לפעילות באשראי. 
  
חלק מהשינויים התחייבו מהוראת ניהול בנקאי תקין 450 "הליכי גביית חובות".

חלק מהשינויים נבעו מתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים) התש"ל-1970 ומנהלים פנימיים של הבנק.

השינויים מהוראת ניהול בנקאי תקין 450 - ריבית פיגורים (סעיפים 37, 38 ו-49.1) ייכנסו לתוקף מיד.

שאר השינויים המפורטים לעיל ייכנסו לתוקף בתאריך 15 בפברואר 2018.

קישורים למסמך השינויים המפורט ולחוברות המכילות את התנאים המשפטיים ​

בהתאם למוסכם בסעיף 31 בחוברת תנאים כלליים לניהול חשבון, אם השינויים הללו אינם מקובלים עליך ניתן לפנות לבנקאי בסניף.
את פירוט השינויים ואת החוברות המעודכנות ניתן לקבל גם בסניף.