עדכון תנאי פעילות בחשבון יולי 2014

הבנק ערך שינויים בתנאים המשפטיים לניהול חשבון, לפעילות באשראי ופעילות בני"ע. חלק מהשינויים התחייבו מפסיקת בית המשפט העליון והוראות בנק ישראל בעקבותיה ומשינויים בתנאי הפיקדונות הנובעים מהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 421 בעניין "הפחתה או תוספת בשיעורי הריבית". חלק מהשינויים בתנאים הכלליים לפעילות בניירות ערך נובעים ממכתב המפקח על הבנקים מיום 16/1/13, בדבר אימוץ המלצות הוועדה הבין-משרדית לבחינת שירותי הקסטודי בישראל.

בהודעה שנשלחה ללקוחות מפורטים שאר השינויים אשר ייכנסו לתוקף בתאריך 17 במרץ 2016.

לנוחותך, מצורפים קישורים למסמך השינויים המפורט ולחוברות המכילות את התנאים המשפטיים: ​