Generic placeholder image

הקלות במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה

דחיית תשלומי קרן ההלוואה והריבית, ושורת הקלות נוספות לעסקים קטנים ובינוניים

הקלות במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה

שורת הקלות לעסקים קטנים ובינוניים במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה:

  • דחיית תשלומי קרן ההלוואה (גרייס) והריבית - כל עסק שקיבל הלוואה במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה יוכל לקבל דחייה על תשלומי הקרן והריבית לתקופה של עד 3 חודשים. 
    לשם דחיית תשלומי קרן ההלוואה, יש ליצור קשר עם הבנקאי בסניף.
  • התאמת בטוחות - כל עסק יוכל לבקש שחרור יחסי של הבטוחה שהועמדה כנגד ההלוואה בערבות מדינה, כך שהיא תותאם לאחוז שנקבע בהוראות הביצוע, ובלבד שבמועד הגשת הבקשה החזרי ההלוואה שולמו כסדרם.
    להתאמת הבטוחות, יש ליצור קשר עם הבנקאי בסניף.
  • הגשת דוחות כספיים - עסקים המבקשים להגיש בקשה לקבלת הלוואה בערבות מדינה ואין ברשותם נכון למועד הגשת הבקשה דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, יוכלו להגיש כחלופה מאזן בוחן מלא ודוחות מע"מ לשנת 2022.

ההקלות יהיו בתוקף עד ה-7.12.2023