Generic placeholder image

פטור מריבית על יתרת חובה

לקוחות פרטיים שיש להם יתרת חובה עד 10,000 ₪ זכאים לפטור מריבית במשך 3 חודשים

פטור מריבית על יתרת חובה (אוברדרפט) עד 10,000 ₪ למשך 3 חודשים, ללקוחות פרטיים בעלי חשבון עו"ש.


זכאים להטבה:

  • אנשים המתגוררים במרחק של עד 30 ק"מ מרצועת עזה או עד 5 ק"מ מגבול הצפון (ע"פ רשימת הישובים המפורסמת באתר בנק ישראל)
  • מי שנאלצו להתפנות מביתם בהוראת גורם רשמי מטעם המדינה
  • בעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים, אחים וילדים) לחללים, לחטופים או לנעדרים
  • משתתפי מסיבת "נובה" ברעים
  • נפגעי מסיבת "פסיידאק" ונפגעי מפגש ההיערכות לפסטיבל מידברן
  • משרתי המילואים ומגויסי צו 8 אשר חשבונם עמד ביתרת חובה ב-3.3.2024

כיצד מקבלים את ההטבה:

הזכאות להטבה מתעדכנת אוטומטית עבור לקוחות המתגוררים עד 30 ק"מ מעזה או עד 5 ק"מ מגבול הצפון ועבור לקוחות שהיישובים שלהם פונו על ידי המדינה
בעלי קרבה ראשונה לחללים, לחטופים ולנעדרים, ומי שהשתתפו במסיבת "נובה" ברעים, נפגעי מסיבת "פסיידאק" ונפגעי מפגש ההיערכות לפסטיבל מידברן (בכפוף להמצאת אסמכתה לבנק מביטוח לאומי על היותם נפגעי פעולות איבה), משרתי המילואים ומגויסי צו 8, מתבקשים לעדכן את הבנקאים בערוצי ההתקשרות השונים.

 

 

הבהרות

  • בכפוף למתווה בנק ישראל, לתנאי הבנק ולשיקול דעתו
  • הבנק אימץ את הרחבת מתווה בנק ישראל אשר נכנס לתוקף ב-1.4.2024: לקוחות שנהנו מההטבה במסגרת המתווה בפעימה הראשונה (עד 31.12.23), יקבלו הארכה לפטור ל-3 חודשים נוספים ובסך הכל 9 חודשים במצטבר. לקוחות שנהנו מההטבה במסגרת המתווה בפעימה השנייה (עד 31.3.24), יקבלו את הפטור ל-3 חודשים נוספים ובסך הכל 6 חודשים. לקוחות שייהנו מההטבה במסגרת המתווה בפעימה השלישית (החל מ-1.4.24), יקבלו את הפטור ל-3 חודשים