Generic placeholder image

פטור מריבית על יתרת חובה

לקוחות פרטיים שיש להם יתרת חובה עד 10,000 ₪ זכאים לפטור מריבית במשך 3 חודשים

פטור מריבית על יתרת חובה (אוברדרפט) עד 10,000 ₪ למשך 3 חודשים, ללקוחות פרטיים בעלי חשבון עו"ש.


זכאים להטבה:

  • אנשים המתגוררים במרחק של עד 30 ק"מ מרצועת עזה או עד 5 ק"מ מגבול הצפון (ע"פ רשימת הישובים המפורסמת באתר בנק ישראל)
  • מי שנאלצו להתפנות מביתם בהוראת גורם רשמי מטעם המדינה
  • בעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים, אחים וילדים) לחללים, לחטופים או לנעדרים

כיצד מקבלים את ההטבה:

הזכאות להטבה מתעדכנת אוטומטית עבור לקוחות המתגוררים עד 30 ק"מ מעזה או עד 5 ק"מ מגבול הצפון ועבור לקוחות שהיישובים שלהם פונו על ידי המדינה
בעלי קרבה ראשונה לחללים, לחטופים ולנעדרים, מתבקשים לעדכן את הבנקאים בערוצי ההתקשרות השונים.

 

 

 

הבהרות

  • מתן ההטבה בכפוף לתנאי הבנק