Generic placeholder image

דחיית תשלומי הלוואה

יש לך הלוואה אצלנו? באפשרותך לבקש דחייה בתשלומי ההלוואה לתקופה של עד 3 חודשים

אם יש לך הלוואה אצלנו, באפשרותך לבקש דחייה לתקופה של עד 3 חודשים.

 

למי ההטבה מתאימה

 • לקוחות עם חשבון פרטי - דחיית תשלומי הלוואות עד לסכום מצטבר של 100,000 ₪
 • לקוחות עם חשבון עסקי - דחיית תשלומי הלוואות עד לסכום מצטבר של 2,000,000 ₪

דחיית תשלומי ההלוואה פטורה מעמלת שינוי בהלוואה.

איך לממש את ההטבה

 • בדיגיטל - יש להיכנס לחשבון באתר הבנק >> ההלוואות שלי >> פירוט הלוואות שקליות >> בקשה לדחיית פירעון הלוואה שקלית
 • פנייה לבנקאי האישי באתר או באפליקציה. אפשר גם בטלפון *8860

חשוב לדעת: בעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים, אחים וילדים) לחללים, לחטופים או לנעדרים, ואוכלוסיית משרתי המילואים ומגויסי צו 8, צריכים להצהיר על כך, לאחר הגשת הבקשה לדחייה, באמצעות "פנייה לבנקאי" באתר או באפליקציה. אפשר גם בטלפון *8860
לקוחות שהוגדרו כ"מעגל ראשון", לפי מתווה בנק ישראל - אנשים המתגוררים במרחק של עד 30 ק"מ מרצועת עזה או עד 5 ק"מ מגבול הצפון (ע"פ רשימת היישובים המפורסמת באתר בנק ישראל), מי שנאלצו להתפנות מביתם בהוראת גורם רשמי מטעם המדינה, בעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים, אחים וילדים) לחללים, לחטופים או לנעדרים ואוכלוסיית משרתי המילואים ומגויסי צו 8, יזוכו בעלות הריבית בגין סכום הדחייה.

לתשומת לבכם: עבור לקוחות שלא הוגדרו כ"מעגל ראשון", דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחייה. לכן, לפני קבלת החלטה על דחיית התשלומים, חשוב לבחון את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי של הדחייה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה וכיו"ב).

 

 

 

הבהרות

 • דחיית תשלומים מצריכה פנייה לבנק מצד הלקוח והגשת בקשה באופן שנקבע על ידי הבנק
 • האמור אינו חל על לווה שנמצא בהליך משפטי
 • ללווה שהיה באיחור בהחזרת תשלומי ההלוואה במועד פרסום המתווה, תתאפשר דחייה עד לתקופה שלא עולה על 180 יום מיום תחילת האיחור
 • בכפוף למתווה בנק ישראל, לתנאי הבנק ולשיקול דעתו
 • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ובכפוף לכל דין
 • אשראי עסקי עם מחזור פעילות עד 25,000,000 ₪, לא כולל הלוואות בשת"פ מסחרי עם צד שלישי
 • אופן פריסת ההלוואה נעשה בכפוף למגבלות טכניות הנובעות ממערך המחשוב של הבנק