הודעה על הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה


מובא בזה לידיעת הציבור כי ביום 18.1.22 הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד, בקשה לאישור הסדר פשרה (להלן: "הסדר הפשרה") בת"צ 41639-12-17 (להלן: "בקשת האישור"). הצדדים להסדר הפשרה הם מר משה שיף (להלן: "המבקש"), ובנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן: "הבנק"). 

עניינה של בקשת האישור הוא בשינוי העוגן לחישוב הריבית בהלוואות לדיור בריבית משתנה הניתנות על בסיס עוגן אג"ח, באמצעות "מנגנון הגנה לשעת חרום" הקבוע בהסכם ההלוואה (להלן: "מנגנון ההגנה"). לטענת המבקש, קביעת שני עוגנים לחישוב ריבית בהלוואה לדיור אסורה לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 451; לא ניתן גילוי ביחס למנגנון ההגנה בהתאם לחובות הגילוי החלות על הבנק, לרבות החובה לגלות את מנגנון חישוב הריבית החל על ההלוואה כבר במסגרת האישור העקרוני שניתן ללקוחות בטרם החתימה על הסכם ההלוואה; והתנאים הקבועים בהסכמי ההלוואה להפעלת מנגנון ההגנה הינם תנאים עמומים אשר הלקוחות אינם יכולים לבדוק אם התקיימו.

על פי טענות הבנק בתשובתו לבקשת האישור מנגנון ההגנה אינו עוגן נוסף, אלא מנגנון שנועד להגן על הבנק מפני עליה קיצונית בעלויות הגיוס שלו ביחס לריבית ההלוואה; כן טוען הבנק כי מעצם מהותו וטיבו האישור העקרוני לא נועד להחליף את הסכם ההלוואה, וכי הבנק אינו נדרש לפרט באישור העקרוני את מנגנוני ההגנה או את האירועים בהם יחולו, ואלה מקומם בהסכם ההלוואה; כי בטרם שילוב מנגנון ההגנה בהסכמי ההלוואה, פנה הבנק לפיקוח על בנקים וקיבל את אישורו הן לעצם השימוש במנגנון ההגנה לצד עוגן אג"ח והן לאופן גילויו במסגרת הסכמי ההלוואה; וכי הפעלת מנגנון ההגנה, לאחר שהתקיימו התנאים להפעלתו, נעשתה בתיאום עם הפיקוח על הבנקים;

לצורכי פשרה, ומבלי שכל צד מודה בטענות משנהו תוך שהצדדים שומרים על מלוא טענותיהם, הגיעו הצדדים להסכמות כפי שפורטו במסגרת הסדר הפשרה, שעיקריו יפורטו להלן:

1. "חברי הקבוצה" בהסדר הפשרה הם כל לקוחות הבנק אשר קיבלו / יקבלו מהבנק - בתקופה החל משבע שנים לפני הגשת בקשת האישור ועד למועד אישור הסדר הפשרה ע"י בית המשפט - הלוואה לדיור בריבית משתנה על בסיס עוגן אג"ח, והסכם ההלוואה עליו חתמו או יחתמו כולל מנגנון הגנה בנוסח הקיים (כהגדרת מונח זה בהסדר). 

2. במסגרת הסכם הפשרה הבנק ישיב לחברי הקבוצה שהבנק הפעיל את מנגנון ההגנה בהלוואתם קודם למועד ביצוע ההסדר (להלן: "לקוחות הזכאים להשבה"), את ההפרש בין סכום החיוב החודשי שבו חויב כל אחד מלקוחות הקבוצה בפועל, לפי מנגנון ההגנה; לבין סכום החיוב החודשי אותו היה משלם  אותו לקוח לפי שיעור הריבית המוזל (להלן: "סכום ההשבה").  אופן חישוב שיעור הריבית המוזל ואופן ההשבה מפורטים בהסדר הפשרה. 

3. לגבי לקוחות הבנק החתומים על הסכמי הלוואה קיימים שהבנק הפעיל את מנגנון ההגנה בהלוואתם טרם מועד ביצוע ההסדר - בתקופה שממועד ביצוע ההסדר ועד לסיום תקופת הריבית הראשונה בכל הלוואה בה הופעל מנגנון ההגנה (להלן: "תקופת הריבית הנוכחית"), תינתן לאותם לקוחות, הנחה בריבית המשתלמת בגין ההלוואה על בסיס עוגן אג"ח, בשיעור של 22.5% מההפרש שבין שיעור הריבית לפי מנגנון עוגן אג"ח לבין שיעור הריבית לפי מנגנון ההגנה (להלן: "הנחת ההסדר").  אופן חישוב הריבית המוזל מפורט בהסדר הפשרה.

4. עדכון הריבית בתקופות הריבית הבאות - בהתאם להוראות הסכמי ההלוואה הקיימים של הבנק, הבנק רשאי להפעיל את מנגנון ההגנה במצב שבו כתוצאה מעלייה בעלויות הגיוס של הבנקים בישראל (במגזר ההלוואה הרלוונטי) התרחש אירוע קיצוני שבו הפער בין הריבית הממוצעת (כהגדרתה בהסכמי ההלוואה הקיימים – להלן: "הריבית הממוצעת") לשיעור תשואות אג"ח כהגדרתן בהסכמי ההלוואה הקיימים (לעיל ולהלן: "תשואות אג"ח") עלה על גבול קיצון שהוגדר בהסכם ההלוואה (להלן: "הטריגר להפעלת מנגנון ההגנה" או "התנאים להפעלת מנגנון ההגנה"). כמו כן בהתאם להוראות הסכמי ההלוואה הקיימים, ריבית מנגנון ההגנה היא הריבית הממוצעת בהפחתה של 0.5% לשנה. 

5. בהתקיים התנאים להפעלתו (כמפורט בהסכם הפשרה), הבנק יהיה רשאי להפעיל את מנגנון ההגנה בהלוואות של חברי הקבוצה החתומים על הסכמי ההלוואה הקיימים, גם בעדכוני הריבית הבאים, ובלבד שתינתן לחברי הקבוצה (ביחס להלוואה בה הופעל מנגנון ההגנה) הנחה בשיעור הנחת ההסדר. אופן חישוב הריבית המוזל לאחר מתן הנחת ההסדר מפורט בהסדר הפשרה. לאחר הפעלת המנגנון, הבנק יחזור ויבחן לפני כל מועד עדכון ריבית, האם מתקיימים התנאים להפעלת מנגנון ההגנה גם בתקופת הריבית הבאה. כמו כן, הבנק ימשיך לתת ללקוחות, בחודש הפעלת מנגנון ההגנה ובחודש שלאחריו בחירה מבין אחת האפשרויות הבאות: 

5.1. לסלק את ההלוואה על בסיס עוגן אג"ח, ללא חיוב במרכיבי היוון פערי ריבית והודעה מוקדמת בעמלת הפירעון המוקדם;

5.2. למחזר את ההלוואה על בסיס עוגן אג"ח למסלול אחר שהבנק מציע, ללא תשלום עמלות או הוצאות נוספות הקשורות למחזור החלק הרלוונטי בהלוואה. 

6. ביחס ללקוחות הבנק החתומים על הסכמי ההלוואה הקיימים שהבנק לא הפעיל את מנגנון ההגנה בהלוואתם, בהתקיים התנאים להפעלתו, הבנק יהיה רשאי להפעיל, בכל עדכון ריבית, את מנגנון ההגנה בהלוואות של חברי הקבוצה החתומים על הסכמי ההלוואה הקיימים ואשר מנגנון ההגנה טרם הופעל בהלוואתם במועד ביצוע ההסדר, ובלבד שתינתן להם (ביחס להלוואה בה הופעל מנגנון ההגנה) הנחה בשיעור הנחת ההסדרכמו כן, הבנק ימשיך לתת ללקוחות, בחודש הפעלת מנגנון ההגנה ובחודש שלאחריו את הבחירה מבין שתי האפשרויות האמורות בסעיף 5 לעיל.

7. הבנק יהיה רשאי שלא להפעיל את מנגנון ההגנה ביחס לחברי הקבוצה ששיעור הריבית לפי מנגנון ההגנה נמוך משיעור הריבית האמורה להתעדכן לפי מנגנון עוגן אג"ח. בחר הבנק משיקוליו שלא להפעיל את מנגנון ההגנה בהלוואות כאמור, לא תינתן ביחס להלוואות אלו הנחה בשיעור הנחת ההסדר.

8. נוכח טענות המבקש כי הטריגר להפעלת מנגנון ההגנה צריך להיות מבוסס על נתונים פומביים המפורסמים ללקוחות, ונוכח העובדה כי מוסכם על הצדדים כי אין בנמצא מאגר נתונים פומביים של עלויות הגיוס של הבנקים, כמו גם ובשים לב למטרתו של מנגנון ההגנה ומהותו של רכיב התוספת הקבועה לעוגן כמפורט בהסכם הפשרה, מוסכם, ביחס למנגנון ההגנה שייכלל בהסכמי ההלוואה של הבנק שיחתמו החל ממועד ביצוע ההסדר, או החל ממועד מוקדם יותר לפי שיקול דעתו של הבנק (להלן: "ההסכמים החדשים"), יוחלו הוראות חדשות כמפורט בהסדר הפשרה. 

9. הבנק מתחייב לגלות את מנגנון ההגנה במסגרת האישור העקרוני הנמסר ללקוחות, וזאת כל עוד לא יהיה שינוי מהותי בהוראות הדין הקשורות לעצם החובה לתת אישור עקרוני ללקוחות והפרטים שהבנק נדרש לפרט במסגרתו.

הגשת התנגדויות ופרישה מן ההסדר:

10. חבר קבוצה, אדם הפועל לטובת עניינם של חברי הקבוצה רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לעניין שבו עוסקת בקשת האישור, ארגון שאישר השר לעניין זה, הפועל לקידום מטרה ציבורית כאמור, וכן היועץ המשפטי לממשלה, רשאים להגיש לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז - לוד בכתב, עד ליום  26.6.22, התנגדות מנומקת להסדר הפשרה וכן להמלצה המוסכמת בעניין גמול ושכר טרחה.

11. חבר קבוצה אשר אינו מעוניין כי יחול עליו הסדר הפשרה, רשאי לבקש מבית המשפט המחוזי במחוז מרכז - לוד, עד ליום 26.6.22 (להלן: "תקופת הביניים") שהסדר הפשרה לא יחול עליו (להלן: "בקשת פרישה"). מי שלא יגיש את בקשת הפרישה עד לתום תקופת הביניים, יראו אותו כמי שהסכים להיכלל בקבוצה ולהתקשר בהסדר הפשרה. בקשת פרישה תכלול את כל הפרטים הבאים: שם, תעודת זהות, כתובת, מספר טלפון וכן מספר פקס או דואר אלקטרוני, ככל הניתן. 

12. היה ויבוטל הסדר הפשרה כדין, כי אז יפקע הסדר הפשרה, ויראו את הסדר הפשרה וכל ההסכמות והתוצאות הנובעים ממנו כאילו לא היו. 

עיון בהסדר הפשרה:

13. הסדר הפשרה והבקשה לאישורו עומדים לעיון קבוצת התובעים בתיאום מראש במשרדי ב"כ המבקש, עו"ד עידן איידן, ברחוב הירקון 167, תל אביב.  טל'_03-5246141 דוא"ל: office@aiden-law.com. בנוסף ניתן יהיה לעיין בהסדר הפשרה ובהודעה זו באתר הבנק.

שונות:

14. הנוסח המלא של הסדר הפשרה (על נספחיו) הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו ההוראות בהסדר הפשרה.

15. נוסח הודעה זו אושר על ידי בית המשפט המחוזי במחוז מרכז - לוד, והיא מתפרסמת על-פי החלטתו.

16. תוקף הסדר הפשרה מותנה בקבלת אישור בית המשפט המחוזי במחוז מרכז - לוד. 
ב"כ המבקש - עוה"ד עידן איידן ודוד תירוש
ב"כ הבנק - עוה"ד ב. לוינבוק ושות'

מודעות בעיתונות היומית אודות הבקשה לאישור הסדר הפשרה

עברית - ישראל היום

עברית - הארץ

ערבית