משכנתא לא צמודה בריבית משתנה על בסיס תשואת אג"ח

משכנתא המתאימה לרוכשי דירה המעריכים כי שיעורי הריבית על ללווים המתכוונים לפרוע את ההלוואה לפני מועד הפירעון המקורי

תנאי משכנתא

ללא

הצמדה

עד 30  

תקופה בשנים

משתנה  

ריביתיתרונות המשכנתא

 • שיעור ריבית נמוך יחסית להלוואה ארוכת טווח - שיעור הריבית נקבע לפי תקופת עדכון הריבית שהיא קצרה יחסית לתקופת ההלוואה
 • החזר חודשי התחלתי נמוך - ההלוואה ניתנת לתקופה ארוכה בריבית נמוכה יחסית ולכן ההחזר החודשי ההתחלתי נמוך יחסית
 • "שנת שבתון" - במסלולים בעלי תקופת עדכון ארוכה (כל 7 שנים), ניתנת לך אפשרות לקחת "שנה חופש" מתשלומי המשכנתא או מחלקם.
 • בעת פירעון מוקדם (לפני מועד הפירעון החוזי של ההלוואה) לא מחויבים בעמלת היוון הפרשי ריבית (עמלה זו היא המרכיב העיקרי בעמלת פירעון מוקדם ובעמלת הודעה מוקדמת).
 • סיכוי לירידת ריבית– כאשר הריבית המתקבלת מנוסחת הריבית יורדת, גם הריבית  בהלוואה יורדת וגם החיוב החודשי. עם זאת, מאחר שמדובר בריבית משתנה, קיים גם סיכון שהריביתת המתקבלת מנוסחת הריבית תעלה, והחיוב החודשי יעלה בהתאם.


 
מנגנון הגנה לשעת חרום: בשעת חרום, בה מתייקרות עלויות הגיוס של הבנקים בישראל במגזר שאינו צמוד למדד המחירים לצרכן או לכל מדד/שער אחר, יהיה הבנק רשאי לקבוע "מנגנון הגנה לשעת חרום" לצורך קביעת הריבית.

 


תשואות אג"ח ממשלתיות לא צמודות

 

[macroErrorLoadingPartialView]

 

 

הערות משפטיות

 • אי עמידה בתנאי מסגרת האשראי או בפירעון חובות הנובעים מכל שימוש בכרטיס אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
 • מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק
 • תשואות אג"ח, לפי תקופות עדכון ריבית, כפי שחושבו לצורך קביעת עוגן האג"ח, בכפוף לכללי החישוב כמפורט בהסכם ההלוואה.
 • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
 • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח
 • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי
דרכים ליצירת קשר
לקבלת הצעה מהמומחים של טפחות
אנא למלא שם פרטי
אנא למלא שם משפחה
אנא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
אנא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
אישור משכנתא מיידי
דרכים ליצירת קשר
אישור משכנתא מיידי
השארת פרטים