Generic placeholder image

מזרחי-טפחות מוביל בשירות: הכי מעט תלונות

מספר תלונות הלקוחות בשנת 2021 היה הנמוך ביותר בקרב הבנקים, כך לפי הפיקוח על הבנקים. הנתונים משקפים שביעות רצון של הלקוחות מהשירותים הבנקאיים ומאיכות השירות

בנק מזרחי-טפחות ראשון בשירות ובשביעות הרצון של הלקוחות: מספר תלונות הלקוחות על בנק מזרחי-טפחות בשנת 2021 היה הנמוך ביותר מבין הבנקים ביחס לגודלו במערכת הבנקאית - כך עולה מסקירה שפרסם בימים אלה הפיקוח על הבנקים.

לפי נתוני היחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים, מספר התלונות שהוגשו נגד בנק מזרחי-טפחות - 3,445 תלונות - היה הנמוך ביותר מבין 5 הבנקים הגדולים, וביחס לנתח השוק שלו במערכת הבנקאית, שעומד על 15.4%, גם יחס התלונות היה הנמוך ביותר ועמד על 0.55%.

בסקירת הפיקוח על הבנקים, שהציגה את הנתונים, נכתב כי "שיעור נמוך של תלונות ובקשות המוגשות לנציבות של פניות הציבור בתאגיד הבנקאי ביחס לגודל הבנק במערכת הבנקאות, משקף שביעות רצון של הלקוחות מהשירותים הבנקאיים, מאיכות השירות ומפתרון בעיות באופן ישיר על ידי הבנק, ללא צורך בהגשת תלונה לנציבות".

בשנת 2021 טופלו בנציבות פניות הציבור של הפיקוח על הבנקים 37,214 תלונות ובקשות.