מידע כספי לרבעון הראשון 2020

ח' בסיון, תש"פ, 31 במאי, 2020

הרווח הנקי ברבעון הראשון: 357 מיליון ₪
לעומת 404 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד

ירידה של 11.6%

 

התשואה על ההון העצמי: 9.1%

 

הרווח הנקי מפעילות שוטפת*: 303 מיליון ₪

לעומת 404 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד

ירידה של 25.0%

 

תשואת הרווח מפעילות שוטפת* על ההון: 7.7%

 

הכנסות המימון ברבעון הראשון: 1,411 מיליון ₪

לעומת 1,288 מיליון ₪ ברבעון המקביל

עלייה של 9.5%

 

יחס היעילות (Cost Income Ratio): 52.4%

יחס היעילות מפעילות שוטפת*: 54.7%

 

*בנטרול הכנסה של 82 מיליון ₪, בגין הסדר מוסכם עם המבטחים לסיום הליכים נגזרים.​


מידע מפורט​

ניתן למצוא מידע נוסף על קבציXBRL באתר האינטרנט של בנק ישראל​ ​כמו כן, בכל מקרה בו קיים חשש לחוסר התאמה בקבצים אלה, יש להסתמך על המידע שניתן בדוח השנתי לציבור באתר האינטרנט של הבנק. מידע זה תקף גם לגבי קובץ האקסל מעלה.


גילויים פיקוחיים נוספים


מידע מפורט - קבצים נגישים

 

לדיווחים והודעות קודמים