מידע כספי לרבעון השני 2018

לצד ההתפתחות בחקירה האמריקאית והשלכותיה על התוצאות הכספיות, מצביעות תוצאות הרבעון השני של 2018 על המשך הצמיחה בפעילות השוטפת של הבנק, תוך הצגת גידולים מרשימים בפרמטרים המרכזיים.
י"ט באלול, תשע"ח, 30 באוגוסט, 2018

הרווח הנקי ברבעון השני של 2018 לאחר הגדלת ההפרשה בגין החקירה בארה"ב בסכום של
425 מיליון ₪ (116.5 מיליון דולר): 207 מיליון ₪

רווח נקי מפעילות שוטפת (מנוטרל מהשלכות תוספת ההפרשה) ברבעון השני: 472 מיליון ₪

התשואה על ההון העצמי ברבעון השני: 6.1%
תשואת הרווח הנקי (המנוטרל כאמור לעיל): 14.1%


הכנסות המימון ברבעון השני: 1,474 מיליון ₪
לעומת 1,194 מיליון ₪ ברבעון השני של 2017
גידול של 23.5%


הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2018
לאחר הגדלת ההפרשה בגין החקירה: 550 מיליון ₪


הרווח הנקי (המנוטרל) במחצית הראשונה: 815 מיליון ₪


התשואה על ההון העצמי במחצית הראשונה: 8.1%
תשואת הרווח הנקי (המנוטרל): 12.0%


יחס היעילות (Cost-income ratio) במחצית: 65.9%
יחס היעילות (המנוטרל) במחצית הראשונה: 56.2%


מידע מפורט​


​ניתן למצוא מידע נוסף על קבצי XBRL באתר האינטרנט של בנק ישראל​ ​כמו כן, בכל מקרה בו קיים חשש לחוסר התאמה בקבצים אלה, יש להסתמך על המידע שניתן בדוח השנתי לציבור באתר האינטרנט של הבנק. מידע זה תקף גם לגבי קובץ האקסל מעלה.


גילויים פיקוחיים נוספים


מידע מפורט - קבצים נגישיםלצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

לדיווחים והודעות קודמים