מידע כספי לרבעון השלישי 2015

הכנסות הבנק מריבית, שלא מריבית, מעמלות ומהכנסות אחרות הסתכמו ברבעון השלישי של השנה בכ-44.1 מיליארד ₪, הסכום הגבוה ביותר שהציג מזרחי-טפחות אי-פעם ברבעון.
ה' בכסלו, תשע"ו, 17 בנובמבר, 2015

הרווח הנקי ברבעון השלישי: 316 מיליון ₪
לעומת 313 מיליון ₪ ברבעון המקביל ב-2014

הכנסות מימון מפעילות שוטפת ברבעון השלישי: 975 מיליון ₪
לעומת 866 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
עליה של 12.6%
 
ההון העצמי: כ-11.6 מיליארד ₪
גידול של כ-9.6% בהשוואה ל-30 בספטמבר 2014
 
התשואה על ההון העצמי ברבעון השלישי: 11.5%
 
יחס היעילות (COST-INCOME RATIO): 56.9%
 
האשראי לציבור: 158.0 מיליארד ₪
גידול של 7.7% בהשוואה ל-30 בספטמבר 2014
 
פיקדונות הציבור: כ-158.1 מיליארד ₪
עליה של 5.0% בהשוואה ל-30 בספטמבר 2014

לדיווחים והודעות קודמים