מידע כספי לשנת 2017

התוצאות הכספיות שמציג הבנק ב-2017 משקפות צמיחה והתרחבות לא רק בהשוואה לשנה הקודמת אלא גם בראיה רב-שנתית.
י"ב באדר, תשע"ח, 27 בפברואר, 2018

הרווח הנקי בשנת 2017: 1,347 מיליון ₪

לעומת 1,266 מיליון ₪ בשנת 2016

גידול של 6.4%

 

ההון העצמי: 13,685 מיליון ₪

לעומת 12,714 מיליון ₪ בסוף 2016

גידול של 7.6%

 

הרווח הנקי ברבעון הרביעי: 365 מיליון ₪

לעומת 265 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד

גידול של 37.7%

 

התשואה להון ברבעון הרביעי: 11.2%

ובשנת 2017 כולה – 10.2%

 

הכנסות מימון מפעילות שוטפת ב-2017: 4,363 מיליון ₪

לעומת 3,876 מיליון ₪ בשנת 2016

גידול של 12.6%

 

יחולק דיבידנד של 110 מיליון ₪ בגין רווחי הרבעון הרביעי  

החל מהרבעון הראשון של 2018 יועלה שיעור הדיבידנד

שיחולק למחזיקי המניות עד ל-40% מהרווח הנקימידע מפורט​ ניתן למצוא מידע נוסף על קבציXBRL  באתר האינטרנט של בנק ישראל​ ​כמו כן, בכל מקרה בו קיים חשש לחוסר התאמה בקבצים אלה, יש להסתמך על המידע שניתן בדוח השנתי לציבור באתר האינטרנט של הבנק. מידע זה תקף גם לגבי קובץ האקסל מעלה.


גילויים פיקוחיים נוספים


מידע מפורט -  קבצים נגישים


 
לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

לדיווחים והודעות קודמים