מידע כספי לשנת 2008

כ"ז באדר, תשס"ט, 23 במרץ, 2009

נתונים עיקריים שנתיים לשנת 2008  

הרווח הנקי מפעולות רגילות: 601 מיליון ₪
לעומת 681 מיליון ₪ בשנת 2007
קיטון של כ-11.7%
 
תשואה שנתית על ההון העצמי: 10.4%
לעומת 12.9% בשנת 2007
 
הרווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחומ"ס: 2,289 מיליון ₪
לעומת 2,026 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד
גידול של כ-13.0%
 
הרווח הנקי מפעולות רגילות ברבעון הרביעי: 96 מיליון ₪
 
הרווח הרבעוני מפעולות מימון לפני הפרשה לחומ"ס: 588 מיליון ₪
לעומת 507 מיליון ₪ ברבעון המקביל ב-2007
גידול של כ-16.0%
 

המשך מגמת ההתרחבות בפעילות הקמעונאית ב-2008 (בנטרול
תרומת בנק יהב): 

  • גידול של כ-13.1% בהכנסות מעמלות כרטיסי אשראי 
  • עלייה של כ-15% באשראי למשקי בית 
  • גידול של כ-16% ברווח המימוני מבנקאות קמעונאית 
  • גיוס (נטו) של עשרות אלפי לקוחות-יעד; הרחבת הרשת הסניפית והשקת "מזרחי-טפחות LIVE" 
  • המשך הגידול בחלקה של הקבוצה בשוק המשכנתאות ליותר מ-40% (כולל בנק אדנים, נכון לתחילת 2009)

 

לפרטים נוספים - דובר הבנק: 03-7559227   

 
לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

לדיווחים והודעות קודמים