מידע כספי לרבעון ראשון 2007

נתונים עיקריים לרבעון הראשון
ח' בסיון, תשס"ז, 25 במאי, 2007

הרווח הנקי (כולל רווחי הון חד-פעמיים) : 370 מיליון ₪

לעומת 53 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של כ-598%

התשואה על ההון העצמי: 32.1%

לעומת 4.6% בתקופה המקבילה אשתקד
ו-*13.0% בכל שנת 2006

הרווח הנקי מפעולות רגילות: 163 מיליון ₪

לעומת 53 מיליון ₪ ברבעון הראשון של 2006
גידול של כ-208%
המבטא תשואה של 13.3% על ההון העצמי

הרווח מפעילות מימון: 467 מיליון ₪

לעומת 404 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד
גידול של 15.6%

ההפרשה לחובות מסופקים: 50 מיליון ₪

לעומת 119 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
קיטון של כ-58.0%

ע"פ עדכון הוראות בנק ישראל בנושא אופן חישוב התשואה להון מחודש מאי 2007.
13.8% - לפני העדכון.

לפרטים נוספים - דובר הבנק: 03-7559227


מידע מפורט

הודעה לעיתונות

דו"חות כספיים (XLS)

דו"חות כספיים (PDF)

מצגת אנליסטים (PDF)

לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

לדיווחים והודעות קודמים