מידע כספי לרבעון הראשון 2008

כ' באייר, תשס"ח, 25 במאי, 2008

נתונים עיקריים לרבעון הראשון, 2008 

הרווח הנקי (כולו מפעולות רגילות): 180 מיליון ₪
גידול של 10.4%
לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שבו הגיע
הרווח הנקי מפעולות רגילות* ל-163 מיליון ₪
 
התשואה על ההון העצמי: 13.5%
לעומת 13.3% בתקופה המקבילה אשתקד
ו-12.9% בכל שנת 2007
 
הרווח מפעילות מימון: 549 מיליון ₪
לעומת 467 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד
גידול של כ-17.6%
 
ההפרשה לחובות מסופקים: 41 מיליון ₪
לעומת 50 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
קיטון של כ-18.0%
 
יחס הון לרכיבי סיכון: 11.28%
 
לפרטים נוספים - דובר הבנק: 03-7559227   
 
* הרווח הנקי ברבעון הראשון אשתקד עמד על 370 מיליון ₪ וכלל רווח מפעולות בלתי-רגילות
בסך 207 מיליון ₪, בעיקר בגין מכירת פעילות קבוצת הבנק בקופות הגמל
 

לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.
     
 

לדיווחים והודעות קודמים