מידע כספי לרבעון הראשון 2009

ב' בסיון, תשס"ט, 25 במאי, 2009

נתונים עיקריים לרבעון הראשון 2009 

הרווח הנקי ברבעון הראשון* : 110 מיליון ₪
קיטון של 38.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד
שבו הגיע הרווח הנקי ל-180 מיליון ₪
וגידול של 14.6% לעומת הרבעון הרביעי של 2008
שבו עמד הרווח הנקי על 96 מיליון ₪
 
התשואה על ההון העצמי: 7.5%
לעומת 13.5% בתקופה המקבילה אשתקד
ו-6.7% ברבעון האחרון של 2008
 
הרווח מפעילות מימון: 584 מיליון ₪
לעומת 549 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של כ-6.4%
 
ההכנסות מעמלות תפעוליות: 309 מיליון ₪
לעומת 267 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של כ-15.7%
 
יחס הון לרכיבי סיכון: 11.65%
לעומת 11.31% בסוף שנת 2008

לפרטים נוספים - דובר הבנק: 03-7559227    

* נתוני הרבעון הראשון של 2009 - כולל איחוד דוחות בנק יהב

מידע מפורט   

 
לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

לדיווחים והודעות קודמים