מידע כספי לרבעון הראשון 2010

י"ב בסיון, תש"ע, 25 במאי, 2010

נתונים עיקריים לרבעון הראשון, 2010   

הרווח הנקי ברבעון הראשון : 172 מיליון ₪
לעומת 110 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של 56.4%
 
התשואה על ההון העצמי: 10.8% (1)
לעומת 7.5% בתקופה המקבילה אשתקד
ו-8.5% בשנת 2009 כולה
 
הרווח מפעילות מימון: 630 מיליון ₪
לעומת 584 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של 7.9%
 
ההכנסות מעמלות תפעוליות: 329 מיליון ₪
לעומת 309 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של כ-6.5%
 
יחס הון לרכיבי סיכון: 14.14% (הון רובד 1 - 8.0%) (2)
לעומת 14.25% בסוף שנת 2009
(1) התשואה להון במונחי התוכנית האסטרטגית (הון רובד 1 6.7%) - 12.8%.
(2) לאחר הקדמת יישום הנחיות המפקח על הבנקים בנושא קבוצות רכישה.
 
לפרטים נוספים - דובר הבנק: 03-7559227    
 

מידע מפורט  


לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

לדיווחים והודעות קודמים