מידע כספי לרבעון השני 2008

כ"ט באב, תשס"ח, 30 באוגוסט, 2008

נתונים עיקריים לרבעון השני, 2008 

הרווח הנקי (כולו מפעולות רגילות): 366 מיליון ₪
גידול של 5.5%
לעומת המחצית המקבילה אשתקד, שבה הגיע
הרווח הנקי מפעולות רגילות* ל-347 מיליון ₪
 
התשואה על ההון העצמי: 13.4%
לעומת 13.6% בתקופה המקבילה אשתקד
ו-12.9% בכל שנת 2007
 
הרווח מפעילות מימון (לפני הפרשה לחומ"ס): 1,103 מיליון ₪
לעומת 996 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד
גידול של כ-10.7%
 
ההפרשה לחובות מסופקים: 96 מיליון ₪
לעומת 113 מיליון ₪ במחצית המקבילה אשתקד
קיטון של כ-15.0%

הרווח מפעולות רגילות ברבעון השני: 186 מיליון ₪
לעומת 184 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של 1.1%
 
* הרווח הנקי במחצית הראשונה אשתקד עמד על 577 מיליון ₪ וכלל רווח מפעולות בלתי-רגילות
בסך 230 מיליון ₪, בעיקר בגין מכירת פעילות קבוצת הבנק בקופות הגמל

לפרטים נוספים - דובר הבנק: 03-7559227 
  

מידע מפורט 

 
לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

לדיווחים והודעות קודמים