מידע כספי לרבעון השני 2009

י' באלול, תשס"ט, 30 באוגוסט, 2009

נתונים עיקריים לרבעון השני, 2009

הרווח הנקי ברבעון השני* : 150 מיליון ₪
קיטון של 19.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד
שבו הגיע הרווח הנקי ל-186 מיליון ₪
וגידול של 36.4% לעומת הרבעון הראשון של 2009
שבו עמד הרווח הנקי על 110 מיליון ₪
 
התשואה על ההון העצמי ברבעון השני: 10.1%
לעומת 13.8% בתקופה המקבילה אשתקד
ו-7.5% ברבעון הראשון של 2009
 
הרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה: 260 מיליון ₪
לעומת 366 מיליון ₪ במחצית המקבילה אשתקד
קיטון של כ-29.0%
 
הרווח מפעילות מימון במחצית הראשונה: 1,148 מיליון ₪
לעומת 1,103 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד
גידול של כ-4.1%
 
יחס הון לרכיבי סיכון: 12.24%
לעומת 11.61% ב-31.3.09

לפרטים נוספים - דובר הבנק: 03-7559227    

נתוני הרבעון השני והמחצית הראשונה של 2009 - לאחר איחוד דוחות בנק יהב
 

מידע מפורט   

 
לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

לדיווחים והודעות קודמים