מידע כספי לרבעון השני 2010

כ' באלול, תש"ע, 30 באוגוסט, 2010

נתונים עיקריים לרבעון השני ב- 2010  

הרווח הנקי ברבעון השני : 201 מיליון ₪
לעומת 150 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של 34.0%
 
התשואה על ההון העצמי ברבעון השני: 12.3%
לעומת 10.1% בתקופה המקבילה אשתקד
 
הרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה: 373 מיליון ₪
לעומת 260 מיליון ₪ במחצית המקבילה אשתקד
גידול של 43.5% 
 
התשואה על ההון העצמי במחצית הראשונה: 11.4%
לעומת 8.7% בתקופה המקבילה אשתקד
 
הרווח מפעילות מימון ברבעון השני: 714 מיליון ₪
לעומת 564 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של כ-26.6%
 
חלוקת דיבידנד של 200 מיליון ₪:
ב- 16.8.2010 החליט דירקטוריון הבנק על תשלום דיבידנד
של 200 מיליון ₪. היום הקובע לתשלום הוא ה- 23.8.2010,
יום האקס הוא ה- 24.8.2010 ויום התשלום הוא ה- 8.9.2010
 
יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון(1): 13.85%
יחס הון רובד 1 לרכיבי סיכון(1): 7.81%
 
(1) לאחר השפעת חלוקת הדיבידנד
 
לפרטים נוספים - דובר הבנק: 03-7559227
 

 
לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.
  

לדיווחים והודעות קודמים