מידע כספי לרבעון השלישי 2008

כ"ה בחשון, תשס"ט, 23 בנובמבר, 2008

נתונים עיקריים לרבעון השלישי, 2008

הרווח הנקי מפעולות רגילות: 505 מיליון ₪
קיטון של 4.4%
לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שבה הגיע
הרווח הנקי מפעולות רגילות ל-528 מיליון ₪
 
התשואה על ההון העצמי: 12.0%
לעומת 13.6% בתקופה המקבילה אשתקד
ו-12.9% בכל שנת 2007
 
הרווח הנקי מפעולות רגילות ברבעון השלישי של השנה: 139 מיליון ₪
לעומת 181 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
קיטון של כ-23.2%
 
התשואה להון ברבעון השלישי: 10.0%
 
הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים ברבעון השלישי: 598 מיליון ₪
לעומת 523 מיליון ₪ ברבעון המקביל ב-2007
גידול של כ-14.3%
 
יחס הון לרכיבי סיכון: 11.43%
 
לפרטים נוספים - דובר הבנק: 03-7559227    
 
 

מידע מפורט  

 
לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.
  

לדיווחים והודעות קודמים