מידע כספי לרבעון השלישי 2009

ו' בכסלו, תש"ע, 23 בנובמבר, 2009

נתונים עיקריים לרבעון השלישי, 2009  

הרווח הנקי ברבעון השלישי: 156 מיליון ₪
לעומת 140 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של 11.4%
 
התשואה על ההון העצמי ברבעון השלישי: 10.2%
 
הרווח הנקי ברבעון השלישי
בנטרול הפרשה בגין תוכנית פרישה מרצון: 202 מיליון ₪
התשואה להון: 13.3%
 
הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים: 416 מיליון ₪
לעומת 506 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד
קיטון של 17.8%
 
יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון: 12.48%
יחס ההון הראשוני: 7.00%
 
אומדן יחס ההון לפי כללי באזל 2
יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון: כ-14%
יחס ההון הראשוני: כ-8%
 
לפרטים נוספים - דובר הבנק: 03-7559227     
 

 
*לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

לדיווחים והודעות קודמים