Generic placeholder image

הסכנה להורדת דירוג מתרחקת

על משמעות ההחלטה של חברת דירוג האשראי הבינלאומית Fitch, להותיר את דירוג האשראי של ישראל על כנו, ומנגד לעדכן את תחזית הדירוג מיציבה לשלילית

הודעת חברת דירוג האשראי הבינלאומית Fitch על הותרת דירוג האשראי של ישראל ללא שינוי, והסרת המעקב השלילי תוך עדכון תחזית הדירוג מיציבה לשלילית - לא הפתיעה ומהווה את הרע במיעוטו.

מלכתחילה הערכנו, כי בהיעדר שינוי בתרחיש הביטחוני מאז הודעת Moody's, ונוכח נתונים על התאוששות פעילות המשק, השקל, הצריכה הפרטית והתעסוקה בחודשים האחרונים - סביר להניח כי הורדת דירוג תהיה תרחיש קצה שלילי ולא תרחיש בסיסי.

אמנם, עקב המשך החששות וחוסר היכולת להעריך כיצד תתפתח הסביבה הביטחונית, לא נמנעו הכלכלנים מהורדת תחזית דירוג האשראי של ישראל, מנגד, עצם ההוצאה מרשימת המעקב מקטינה את הסיכון להורדת דירוג קרובה.

הסביבה העסקית ערוכה לשיפור, אם וככל שהעצימות המלחמתית תפחת. כך גם לגבי צורכי הביטחון, שקיטון שלהם, בתרחיש כזה, עשוי להוליך לביצועי חוב וגירעון (ביחס לתוצר) טובים מכפי שחוששים כיום.

יש חשיבות לכך שתחזית הגירעון התקציבי של כלכלני Fitch לשנת 2024, עומדת על 6.8% מהתוצר, הגבוהה ב-0.2% בלבד מהגירעון המתוכנן, על אף החששות הרווחים לאחרונה שמא החריגה תהיה גבוהה בהרבה.

למרות האמור לעיל, מדובר בחיזוק לעמדת בנק ישראל: שמירה על משמעת תקציבית ותיעדוף הוצאות ירחיקו, להערכתנו, עוד יותר את תרחיש הורדת הדירוג.

קיים סיכוי טוב שגם סוכנות הדירוג S&P תבחר לנקוט בצעד דומה.

 

רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי-טפחות

 

 

הבהרות

  • האמור אינו מהווה ייעוץ השקעות ואינו מהווה תחליף לייעוץ כאמור המתחשב בצרכיו הפרטניים והמיוחדים של כל אדם ו/או תאגיד.
  • אין באמור הצעה לרכישת ניירות ערך או נכסים פיננסיים. קבלת שירות ניירות ערך וכן בייעוץ השקעות כפופה לשיקול דעת הבנק, ולחתימה על מסמכים רלוונטיים, בהתאם לתנאי הבנק.