Generic placeholder image

המדד עלה ב-0.4% - אופטימיות זעירה

עליית מדד פברואר ב-0.4% מלמדת כי קיימת האטה עקבית בקצב האינפלציה. האם בקרוב נראה הורדה נוספת בריבית?

מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר 2024 עלה ב-0.4% והתמקם ברף הגבוה של ציפיות השוק.

על המדד השפיעו כלפי מעלה מחירי הפירות והירקות, שעלו ב-3.2%, ומנגד, סעיף הדיור ירד ב-0.3% ומשך כלפי מטה. בסך הכול התקזזו שתי ההשפעות ולכן המדד ללא דיור וללא עונתיות עלה גם כן ב-0.4%.

ב-12 החודשים עד חודש פברואר, עלה מדד המחירים לצרכן ב-2.5%. ב-12 החודשים עד ינואר עלה המדד ב-2.6%, וככלל ניתן לומר כי בחודשים האחרונים ניכרת האטה הדרגתית, אך עקבית, בקצב האינפלציה.

נציין, כי יעד האינפלציה עומד על 1% עד 3%.

הכלכלנים נוטים להתמקד בקצב עליית מדד המחירים לצרכן ללא מוצרי המזון והאנרגיה, המשקף טוב יותר את הביקוש בתוך המשק. לפי מדידה זו עלה מדד המחירים לצרכן בפחות מ-2% ב-12 החודשים האחרונים.

נתוני מדד המחירים לצרכן ייבחנו על ידי בנק ישראל לקראת החלטת הריבית הקרובה, המתוכננת ל-8 באפריל. כזכור, ריבית בנק ישראל ירדה, במפתיע, ב-%¼ בתחילת השנה, אך נותרה על כנה מאז.

לעת עתה, נראה כי הן הותרת הריבית על כנה והן הורדתה ב-%¼ נמצאות על הפרק.

 

רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי-טפחות

הבהרות

  • האמור אינו מהווה ייעוץ השקעות ואינו מהווה תחליף לייעוץ כאמור המתחשב בצרכיו הפרטניים והמיוחדים של כל אדם ו/או תאגיד.
  • אין באמור הצעה לרכישת ניירות ערך או נכסים פיננסיים. קבלת שירות ניירות ערך וכן בייעוץ השקעות כפופה לשיקול דעת הבנק, ולחתימה על מסמכים רלוונטיים, בהתאם לתנאי הבנק.