Generic placeholder image Generic placeholder image
מהו מתווה הקפאת המשכנתא בעקבות "חרבות ברזל"?
מהו מתווה הקפאת המשכנתא בעקבות "חרבות ברזל"?

האם מתווה בנק ישראל להקפאת תשלומי המשכנתא חל על כל תושבי ישראל?

מתווה בנק ישראל מתייחס לשתי קבוצות אוכלוסייה:

 1. לקוחות שעומדים באחד או יותר מהתנאים הבאים: מתגוררים במרחק של עד 30 ק"מ מרצועת עזה; נאלצו להתפנות מביתם בהוראת גורם רשמי מטעם המדינה; בעלי קרבה מדרגה ראשונה לחללים, לחטופים או לנעדרים; משרתים במילואים או גויסו בצו 8; בנוסף, על פי מתווה בנק ישראל המעודכן מ-1.1.24, נכללים בקבוצה זו גם חטופים או נעדרים שחזרו; משרתי מילואים שאושפזו בבית חולים למשך 7 ימים לפחות בשל פציעה במלחמת "חרבות ברזל". משתתפי פסטיבל נובה ברעים, ב-7.10.
  במתווה נוסף, שנכנס לתוקף ב-1.4.24, צורפו לקבוצה זו גם נפגעי מסיבת "פסיידאק", נפגעי מפגש ההיערכות לפסטיבל "מידברן" ותושבי 8 יישובים בצפון שהתקבלה החלטת ממשלה לפנות אותם, אך עדיין לא פונו.
  אוכלוסיית לקוחות זו נקראת במתווה "המעגל הראשון", ומי שנמנים עמה זכאים לפי המתווה המעודכן של בנק ישראל ל-3 חודשי הקפאת משכנתא מלאה, ללא ריבית על סכום הדחייה וללא עמלת שינוי לוח תשלומים.
  ללקוחות אלה, בנק-מזרחי טפחות מאפשר תקופה ארוכה יותר של דחיית תשלומים באותם תנאים של מתווה בנק ישראל, כמפורט באתר הבנק, ובנוסף מאפשר להגיש בקשה לדחיית תשלומים מלאה למשך 12 חודשים.
  לתשומת לבכם, אם אושרה לכם דחיית תשלומים ליותר מתקופת הדחייה במסגרת המתווים הקודמים, בתנאי דחייה פחות טובים מתנאי מתווה בנק ישראל, הבנק ימיר לכם אוטומטית את תנאי דחיית התשלומים בחודשים אלו, לתנאים טובים יותר לפי מתווה בנק ישראל המעודכן. זאת, במקום דחיית תשלומים בריבית והצמדה לפי תנאי ההלוואה.


 2. בקבוצת הלקוחות השנייה שהגדיר בנק ישראל נמנים כל הלקוחות שאינם לקוחות המעגל הראשון. לקוחות אלה, של "המעגל השני", היו זכאים, בכל אחד מ-2 המתווים הקודמים לדחיית תשלומים מלאה (קרן וריבית) למשך 3 חודשים, בכל מתווה, בריבית ההלוואה (כולל ריבית דריבית) והצמדה לפני תנאי ההלוואה, וללא עמלת שינוי לוח תשלומים. בנוסף, המתווים הקודמים אפשרו להאריך את תקופת ההלוואה לתקופה הזהה לתקופת דחיית התשלומים.
  מתווה בנק ישראל המעודכן מאפשר למי שנמנה עם אוכלוסיית המעגל השני וכבר קיבל דחיית תשלומים במסגרת המתווים הקודמים, דחיית תשלומים מלאה (קרן וריבית) למשך 3 חודשים נוספים. למי שטרם קיבלו דחיית תשלומים במסגרת מתווה בנק ישראל, המתווה המעודכן מאפשר 3 חודשי דחייה. תנאי הדחייה במתווה המעודכן זהים לתנאים בשני המתווים הקודמים.
  בנק מזרחי-טפחות מאפשר ללקוחות "המעגל השני" לבחור מבין כמה סוגים של דחיית תשלומים עד 12 חודשים (של סך כל הדחיות החל מה-7.10.23), ולהגיש בקשה בהתאם לצורך.

למידע נוסף על הקפאת משכנתא


אנו לקוחות מ"המעגל הראשון". מתי נשלם את התשלום הראשון לאחר ההקפאה ואיך ההקפאה תתבטא בלוח התשלומים?

ללקוחות "המעגל הראשון", פריסת התשלומים לפי מתווה בנק ישראל ופריסת התשלומים שנדחו על פי הרחבת המתווה, בתנאי מתווה בנק ישראל, שאיפשר הבנק, תתבצע באמצעות מתן הלוואה חדשה ייעודית, בגובה סכום הדחייה, ללא ריבית וללא הצמדה.
מועד פירעון הלוואה ייעודית זו יחל בתום שנה מסיום תקופת הדחייה הכוללת שאושרה על ידי הבנק, וייפרס על פני תקופה של 4 שנים, בתשלומים חודשיים שווים ורצופים.

מחשבון הקפאת משכנתא לשימושכם


איך נדע שההקפאה שביקשנו אושרה?

לאחר שהבנק יאשר את ההקפאה שביקשתם, תקבלו מאתנו הודעת SMS. ההודעה תישלח אליכם עד לסוף החודש שבו אושרה, לפני ביצוע החיוב הקרוב.


האם הקפאת משכנתא פוגעת בדירוג האשראי?

ההקפאה אינה פוגעת בדירוג האשראי שלכם.

 

 

 

לא מצאת תשובה?  עוד שאלות נפוצות