Generic placeholder image

פטור מריבית על יתרת החובה

לקוחות עסקיים שיש להם יתרת חובה עד 30,000 ₪ זכאים לפטור מריבית במשך 3 חודשים

פטור מריבית על יתרת החובה (אוברדרפט) עד 30,000 ₪ למשך 3 חודשים, ללקוחות המשתייכים לתעריפון יחיד או לעסק פרטי שחשבון העו"ש נכון ליום פרסום המתווה (15.12.2023) היה ביתרת חובה במסגרת האשראי המאושרת עבורו.

זכאים להטבה:

  • אנשים המתגוררים במרחק של עד 30 ק"מ מרצועת עזה או עד 5 ק"מ מגבול הצפון (ע"פ רשימת הישובים המפורסמת באתר בנק ישראל)
  • מי שנאלצו להתפנות מביתם בהוראת גורם רשמי מטעם המדינה
  • בעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים, אחים וילדים) לחללים, לחטופים או לנעדרים
  • משתתפי מסיבת "נובה" ברעים
  • נפגעי מסיבת "פסיידאק" ונפגעי מפגש ההיערכות לפסטיבל מידברן
  • משרתי המילואים ומגויסי צו 8

כיצד מקבלים את ההטבה:

הזכאות להטבה מתעדכנת אוטומטית עבור לקוחות המתגוררים עד 30 ק"מ מעזה או עד 5 ק"מ מגבול הצפון ועבור לקוחות שהיישובים שלהם פונו על ידי המדינה
בעלי קרבה ראשונה לחללים, לחטופים ולנעדרים, ומי שהשתתפו במסיבת "נובה" ברעים, נפגעי מסיבת "פסיידאק" ונפגעי מפגש ההיערכות לפסטיבל מידברן (בכפוף להמצאת אסמכתה לבנק מביטוח לאומי על היותם נפגעי פעולות איבה) מתבקשים לעדכן את הבנקאים בערוצי ההתקשרות השונים

 

 

 

הבהרות

  • בכפוף למתווה בנק ישראל, לתנאי הבנק ולשיקול דעתו
  • כל הלקוחות הזכאים, שחשבונם עמד ביתרת חובה ב-3.3.24, ייהנו מהטבה של 3 חודשים. אם הם נהנו מההטבה בהתאם ליתרת החובה ב-15.12.23, הטבה זו תוארך ב-3 חודשים נוספים