Generic placeholder image

פטור מריבית על יתרת החובה

לקוחות עסקיים שיש להם יתרת חובה עד 30,000 ₪ זכאים לפטור מריבית במשך 3 חודשים

פטור מריבית על יתרת החובה (אוברדרפט) עד 30,000 ₪ למשך 3 חודשים, ללקוחות המשתייכים לתעריפון יחיד או לעסק קטן שחשבון העו"ש נכון ליום פרסום המתווה (15.12.2023) היה ביתרת חובה במסגרת האשראי המאושרת עבורו.

זכאים להטבה:

  • אנשים המתגוררים במרחק של עד 30 ק"מ מרצועת עזה או עד 5 ק"מ מגבול הצפון (ע"פ רשימת הישובים המפורסמת באתר בנק ישראל)
  • מי שנאלצו להתפנות מביתם בהוראת גורם רשמי מטעם המדינה
  • בעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים, אחים וילדים) לחללים, לחטופים או לנעדרים
  • משתתפי מסיבת "נובה" ברעים
  • משרתי המילואים ומגויסי צו 8

כיצד מקבלים את ההטבה:

הזכאות להטבה מתעדכנת אוטומטית עבור לקוחות המתגוררים עד 30 ק"מ מעזה או עד 5 ק"מ מגבול הצפון ועבור לקוחות שהיישובים שלהם פונו על ידי המדינה
בעלי קרבה ראשונה לחללים, לחטופים ולנעדרים, ומי שהשתתפו במסיבת "נובה" ברעים, מתבקשים לעדכן את הבנקאים בערוצי ההתקשרות השונים

 

 

 

הבהרות

  • מתן ההטבה בכפוף לתנאי הבנק