Generic placeholder image

קרן צפונה דרומה

שורת הקלות לעסקים פרטיים שקיבלו הלוואה מקרן צפונה דרומה

קרן צפונה דרומה

שורת הקלות לעסקים פרטיים שקיבלו הלוואה מקרן צפונה דרומה:

  • דחיית תשלומי קרן ההלוואה (גרייס) והריבית - כל עסק שקיבל הלוואה במסגרת קרן צפונה דרומה יוכל לקבל דחייה על תשלומי הקרן והריבית לתקופה של עד 6 חודשים. 
    לשם דחיית תשלומי קרן ההלוואה, יש ליצור קשר עם הבנקאי בסניף.
  • התאמת בטוחות - כל עסק יוכל לבקש שחרור יחסי של הבטוחה שהועמדה כנגד ההלוואה מקרן צפונה דרומה, כך שהיא תותאם לאחוז שנקבע בהוראות הביצוע, ובלבד שבמועד הגשת הבקשה החזרי ההלוואה שולמו כסדרם.
    להתאמת הבטוחות, יש ליצור קשר עם הבנקאי בסניף.
  • הגשת דוחות כספיים - עסקים המבקשים להגיש בקשה לקבלת הלוואה מהקרן ואין ברשותם נכון למועד הגשת הבקשה דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, יוכלו להגיש כחלופה מאזן בוחן מלא ודוחות מע"מ לשנת 2022.