מסמכי הסדר הפשרה שאושר על ידי בית המשפט בעניין חישוב ריבית בהלוואה לדיור


הודעה על אישור הסכם פשרה

מובא בזה לידיעת הציבור כי ביום 7.3.2023 ניתן בבית המשפט המחוזי מרכז בלוד פסק דין המאשר הסכם פשרה ("הסכם הפשרה") בבקשה לאישור תובענה כייצוגית ת"צ 41639-12-17 ("בקשת האישור") שהגיש מר משה שיף ("המבקש") נגד בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק"). 

פרטים אודות התביעה וחברי הקבוצה

1. עניינה של בקשת האישור הוא בשינוי העוגן לחישוב הריבית בהלוואות לדיור בריבית משתנה הניתנות על ידי הבנק ללקוחותיו על בסיס עוגן אג"ח, באמצעות "מנגנון הגנה לשעת חרום" הקבוע בהסכם ההלוואה (להלן: "מנגנון ההגנה"). לפי הנטען, בעצם קביעת מנגנון ההגנה והפעלתו הפר הבנק את  הוראת ניהול בנקאי תקין 451. כן טען המבקש כי תנאי מנגנון ההגנה מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד, וכי התנהלות הבנק בקשר עם מנגנון ההגנה עולה כדי הפרת הסכם, הטעיה, ניצול מצוקת הלקוחות עשיית עושר ולא במשפט, התנהגות שלא בתום לב והפרת חובות האמון בהן חב תאגיד בנקאי.
2. הבנק חלק וחולק על  טענות המבקש מנימוקים רבים ושונים שפורטו בהרחבה בתשובה לבקשת האישור שהגיש הבנק לבית המשפט.
3. הסכם הפשרה בין הצדדים הושג בשלב שלפני מתן החלטה בבקשת האישור, ומבלי שהצדדים מודים, האחד בטענות משנהו. 
4. הקבוצה עליה חל הסכם הפשרה מונה את "כל לקוחות הבנק אשר קיבלו מהבנק – בתקופה החל משבע שנים לפני הגשת בקשת האישור ועד למועד שבו בוצע עדכון ההסכמים (כהגדרת מונח זה בהסכם הפשרה) – הלוואה לדיור בריבית משתנה על בסיס עוגן אג"ח, והסכם ההלוואה עליו חתמו כולל "מנגנון הגנה" (כהגדרת מונח זה בהסכם הפשרה), והבנק הפעיל מנגנון זה קודם למועד אישור הסכם הפשרה".
התקופה הנזכרת בתחילת הגדרת הקבוצה היא מיום 20.12.2010 ועד 13.9.2022.

תיאור תמציתי של ההסכמות במסגרת הסכם הפשרה

5. במסגרת הסכם הפשרה נקבע פיצוי לחברי הקבוצה שמנגנון ההגנה הופעל בהלוואתם, וזאת בהתייחס לתקופות זמן שונות, באופן הבא: 
5.1. ביחס לתקופה שבין מועד הפעלת מנגנון ההגנה לבין מועד ביצוע הסכם הפשרה – הבנק  ישיב לחברי הקבוצה את ההפרש שבין סכום החיוב החודשי שבו חויב כל אחד מלקוחות הקבוצה בפועל בתקופה הנ"ל לפי מנגנון ההגנה; לבין סכום החיוב החודשי אותו היה משלם אותו לקוח לפי שיעור הריבית המוזל. אופן חישוב שיעור הריבית המוזל ואופן ההשבה מפורטים בהסכם הפשרה.
סכום ההשבה מוערך בשלב זה על ידי הבנק בכ-26.2 מיליון ₪.
5.2. בתקופה שממועד ביצוע הסכם הפשרה ועד לסיום תקופת הריבית בכל הלוואה שבה הופעל מנגנון ההגנה, תינתן ללקוחות חברי הקבוצה שיש להם הלוואה פעילה, ואשר טרם הסתיימה תקופת הריבית שבה הופעל מנגנון ההגנה, הנחה בריבית המשתלמת בגין ההלוואה על בסיס עוגן אג"ח, בשיעור של 22.5% מההפרש שבין שיעור הריבית לפי מנגנון עוגן אג"ח לבין שיעור הריבית לפי מנגנון ההגנה. אופן חישוב הריבית המוזל מפורט בהסכם הפשרה.
סכום ההנחה מוערך בשלב זה על ידי הבנק בכ-18.5 מ' ₪.  
6. הבנק מתחייב כי החל ממועד אישור הסכם הפשרה וכל עוד לא יהיה שינוי בהוראות הדין הנוגעות לאופן קביעת הריבית או שינויה, הוא לא יפעיל את מנגנון ההגנה בעדכוני ריבית עתידיים (ביחס ללקוחות החתומים על ההסכמים הקודמים), וכן לא ישלב בהסכמיו העתידיים מנגנון הגנה כמו זה ששולב בהסכמי ההלוואה הקודמים. התחייבות זו מחייבת את הבנק הן כלפי לקוחות הבנק חברי הקבוצה והן כלפי לקוחות הבנק שאינם חברי הקבוצה (בבחינת חוזה לטובת צד ג').
7. במסגרת פסק הדין המאשר את הסכם הפשרה נקבע כי הגמול  שייפסק לטובת התובע הייצוגי יעמוד על 1% מסכום ההשבה ומהסכום הכולל של ההטבה ליתרת תקופת הריבית, כולל מע"מ, ככל שחל; וכי שכר טרחת ב"כ התובע הייצוגי יעמוד על 13.5% בתוספת מע"מ כדין מסכום ההשבה ועל 12% בתוספת מע"מ כדין מהסכום הכולל של ההטבה ליתרת תקופת הריבית, ולא כפי שהמליצו הצדדים במסגרת הסכם הפשרה. בהתאם לכך, נקבע כי כל סכום שנחסך למשיבה ברכיבי הגמול ושכר הטרחה יתווסף לסכומי ההשבה וההטבה.  כן אושר שיפוי המבקש על ידי הבנק בסך של 75,000 ₪ בתוספת מע"מ בגין ההוצאות בהן נשא המבקש בהליך.

מעשה בית דין

8. הסכם הפשרה מהווה מעשה בית-דין כלפי כל חברי הקבוצה כהגדרתה לעיל. בהתאם, הסכם הפשרה מהווה מיצוי מלא וסילוק סופי ומוחלט, של כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא, של המבקש וכל אחד מחברי הקבוצה, כנגד הבנק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו, באיזו מהעילות ו/או הטענות שהועלו במסגרת בקשת האישור ו/או במסגרת התביעה האישית ו/או בקשר עִמן, בין אם צוינו בכתבי בי-דין, ובין אם לאו, והמבקש וכל אחד מחברי הקבוצה מוותרים בזה, ויתור מלא, סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאלה. מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי במסגרת מעשה בית דין, יהיו המבקש וחברי הקבוצה, וכל אחד ואחד מהם, מנועים ומושתקים מלתבוע, בהליך אישי ו/או במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית ו/או במסגרת תובענה ייצוגית ו/או בהליך אחר מסוג כלשהו, סעד כלשהו בגין איזו מהעילות ו/או הטענות האמורות לעיל.
9. הבהרות נוספות לגבי מעשה בית דין מפורטות בהסכם הפשרה.

שונות

10. נוכח היקף הסכומים שישולמו על ידי הבנק במסגרת הסכם הפשרה, ונוכח מורכבות החישובים שיש לבצעם לצורך קביעת היקף התשלום, בית המשפט מינה את רו"ח אריה רפופורט כמפקח על ביצוע הסכם הפשרה (להלן: "המפקח"). 
11. ב"כ המבקש והמבקש, והמומחה מטעם המבקש ו/או מי מטעמם, לא ייעצו, לא ייצגו ולא ייתנו שירותים כלשהם, לרבות משפטיים, ולרבות ייעוץ, ללקוחות הבנק, לרבות לחברי הקבוצה ו/או למי מטעמו, ולרבות לחבר קבוצה שיצא מן הקבוצה ו/או למי מטעמו, בעניינים הנוגעים לתובענה, לרבות בעניינים הנוגעים לתביעה האישית ו/או לבקשת האישור ו/או לתובענה הייצוגית, ובכלל זה, בעניינים הנוגעים לנושאיהן ו/או לעילותיהן ו/או לטענות כלשהן שהועלו במסגרת התובענה ו/או באיזה מהם; למעט מסירת כתבי טענות והסבר אודות ההליכים שהתקיימו (ללא כל ייעוץ המתייחס למקרה הפרטני) ולמעט הסבר או טיפול בכל בעיה או בירור הנוגעים ליישום הסכם הפשרה.
12. הסכם הפשרה, וכן פסק הדין המאשר אותו והודעה זו עומדים לעיון הציבור במזכירות בית המשפט המחוזי מרכז, ברחוב הציונות 3 בלוד, בין השעות 8:30-13:30, אצל באי כוח הקבוצה ובפנקס התובענות הייצוגיות באינטרנט, וכן באתר הבנק בכתובת: https://www.mizrahi-tefahot.co.il/mortgages/agreement-housing-loan-interest
13. לצורך התביעה, הקבוצה מיוצגת על-ידי עו"ד עידן איידן ודוד תירוש ממשרד איידן תירוש ושות', מרחוב הירקון 167 תל-אביב, טל': 03-5246141; מס' פקס': 03-5246703; דוא"ל: office@aiden-law.com.  
14. בהודעה זו הוצגו בתמצית עיקרי הסדר הפשרה בלבד. הנוסח המלא של הסדר הפשרה (על נספחיו) הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו ההוראות בהסדר הפשרה.
15. נוסח הודעה זו אושר על ידי בית המשפט המחוזי מרכז בלוד, והיא מתפרסמת על-פי החלטתו.     
ב\1019\3118\439