מידע כספי לרבעון הראשון 2016

כמו ברבעונים קודמים גם ברבעון הראשון של השנה הציג הבנק צמיחה מרשימה באשראי המיועד לפרטיים ולעסקים קטנים המתאפיין בפיזור נרחב ובסיכון קטן יחסית.
י' באייר, תשע"ו, 18 במאי, 2016

 
הרווח הנקי ברבעון הראשון: 288 מיליון ₪
לעומת 248 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של 16.1%
התשואה על ההון העצמי: 10.0%
 
הכנסות מימון מפעילות שוטפת: 922 מיליון ₪
לעומת 846 מיליון ₪ ברבעון המקביל ב-2015
גידול של 9.0%
 
סך כל המאזן לסוף הרבעון: כ 216.8- מיליארד ₪
גידול של 7.9% בהשוואה ל 31.3.2015-
 
האשראי לציבור לסוף הרבעון: כ 162.1- מיליארד ₪
גידול של 7.6% בהשוואה ל 31.3.2015-
 
פיקדונות הציבור לסוף הרבעון: כ 165.0- מיליארד ₪
גידול של 7.8% בהשוואה ל- 31.3.2015
 
יחולק דיבידנד של 43.2 מיליון ₪

מידע מפורט​

גילויים פיקוחיים נוספים


לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

לדיווחים והודעות קודמים