מידע כספי לרבעון הראשון 2021

ח' בסיון, תשפ"א, 19 במאי, 2021

הרווח הנקי ברבעון הראשון: 676 מיליון ₪
לעומת 357 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של 89.4%

התשואה על ההון העצמי: 14.9%
לעומת 9.1% ברבעון המקביל ו-9.5% ב-2020 כולה

הכנסות המימון ברבעון הראשון*: 1,880 מיליון ₪
לעומת 1,411 מיליון ₪ ברבעון הראשון של 2020
עלייה של 33.2%

האשראי לציבור ברבעון הראשון: 249.5 מיליארד ₪
גידול של 1.6% בהשוואה לסוף 2020

פיקדונות הציבור ברבעון הראשון: 293.8 מיליארד ₪
עלייה של 3.4% לעומת סוף 2020

יחס היעילות Cost Income Ratio) : 55.3%)

 

*ללא בנק אגוד הסתכמו הכנסות המימון ברבעון הראשון ב-1,618 מיליון ₪, גידול של 14.7% לעומת הרבעון המקביל.

 


מידע מפורט​

ניתן למצוא מידע נוסף על קבציXBRL באתר האינטרנט של בנק ישראל​ ​כמו כן, בכל מקרה בו קיים חשש לחוסר התאמה בקבצים אלה, יש להסתמך על המידע שניתן בדוח השנתי לציבור באתר האינטרנט של הבנק. מידע זה תקף גם לגבי קובץ האקסל מעלה.


גילויים פיקוחיים נוספים


מידע מפורט - קבצים נגישים

לדיווחים והודעות קודמים