מידע כספי לרבעון הראשון 2023

כ"ו באייר, תשפ"ג, 17 במאי, 2023

הרווח הנקי ברבעון הראשון: 1,367 מיליון ₪
לעומת 1,154 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של 18.5%

התשואה על ההון העצמי ברבעון הראשון: 22.4%
לעומת 21.9% ברבעון המקביל ו-20.1% ב-2022 כולה

הכנסות המימון ברבעון הראשון: 3,233 מיליון ₪
לעומת 2,261 מיליון ₪ ברבעון הראשון של 2022
עלייה של 43.0%

הכנסות המימון מפעילות שוטפת: 2,942 מיליון ₪
לעומת 1,834 מיליון ₪ ברבעון הראשון של 2022
עלייה של 60.4%

יחס היעילות (Cost Income Ratio):
37.6%

יחולק דיבידנד של 410.1 מיליון ₪ - 30% מרווחי הרבעון הראשון


מידע מפורט


גילויים פיקוחיים נוספים

לדיווחים והודעות קודמים