מידע כספי לרבעון שני 2019

המשך ההתרחבות בפעילות הבנק: בהיקפי האשראי, הפיקדונות, סך המאזן, בהון העצמי, בהכנסות בכלל ובהכנסות המימון
י"א באב, תשע"ט, 12 באוגוסט, 2019

הרווח הנקי ברבעון השני של 2019: 576 מיליון ₪

לעומת 207 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד(*)

גידול(**) של 178.3%

 התשואה על ההון העצמי ברבעון השני: 15.8%

 
הכנסות המימון ברבעון השני: 1,632 מיליון ₪

לעומת 1,474 מיליון ₪ ברבעון השני של 2018

עליה של 10.7%

  

הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2019: 980 מיליון ₪

לעומת 550 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד(*)

גידול(**) של 78.2%

 

התשואה על ההון העצמי במחצית הראשונה: 13.3%

  

יחס היעילות (Cost-Income Ratio):

ברבעון השני של 2019 – 49.9%

במחצית הראשונה של השנה: 53.6%

 

 יחולק דיבידנד בסכום של 392 מיליון ₪

בגין רווחי המחצית הראשונה של 2019

 

(*) ברבעון השני של 2018 נכללה הפרשה של 425 מיליון ₪ בגין החקירה בארה"ב. בנטרול השלכות החקירה הגיע הרווח הנקי ברבעון השני של 2018 ל-472 מיליון ₪, ובמחצית הראשונה של 2018 ל-815 מיליון ₪.

(**) בנטרול השלכות החקירה - גידול של 22.0% בין שני הרבעונים ושל 20.2% בין שתי המחציות. 

​​


מידע מפורט​

 

​ניתן למצוא מידע נוסף על קבציXBRL באתר האינטרנט של בנק ישראל​ ​כמו כן, בכל מקרה בו קיים חשש לחוסר התאמה בקבצים אלה, יש להסתמך על המידע שניתן בדוח השנתי לציבור באתר האינטרנט של הבנק. מידע זה תקף גם לגבי קובץ האקסל מעלה.

 

גילויים פיקוחיים נוספיםמידע מפורט -  קבצים נגישים  

 


לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

לדיווחים והודעות קודמים